Инектиг кижи — тодуг…

#тыванын_аныяктары_экономика

Россияга удур санкцияларга хамаарыштыр республиканың аныяктары боттарының бодалдарын илередип турар. «Тываның аныяктары» солуннуң доктаамал номчукчузу, хөй-ниитижи, «Аныяк Гвардия» организациязының удуртукчузу Самир Аспан-оол мынчаар чугаалаан:

«Бистиң улуг чуртувус совет чылдардан бээр быжыг экономикалыг чораанын билир бис. Чеже-даа өске чурттар санкциялар кылырга, Россия өскелерден хамаарышпас экономиканы тургузуп шыдаар деп бүзүрелдиг мен.

Бистиң республикавыста медээжок улуг бүдүрүлгелер чок-даа болза, биче бизнес чонга ачы-дузазын чедирип турар. Мээң бодалым: тыва чон шаг-төөгүден бээр мал, чер ажыл-агыйлыг чораан болгаш, кандыг-даа санкцияларны ажып эрте бээр. «Хойлуг кижи – каас, инектиг кижи – тодуг» деп үлегер домак безин бар болгай. Республикавыста дыка хөй аныяктар мал ажыл-агыйынче хаара туттунган. Бо ажылды ам-даа уламчылап, аныяктар часкы үеде ногаазын тарып, мал чемин белеткээринге идепкейлиг киржири чугула. Бис боттарывыстың талавыстан шефтээшкин ажылдарынга киржир бис».

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Аныяк өг-бүлелерге социал деткимче уламчылаар
Следующая запись
Айсу Пильжум: освобождение туринфраструктуры от уплаты НДС позволит серьезно поддержать отрасль
Меню