Хамаатыларның эгелекчи саналдары

Тывада янзы-бүрү хөй-ниитиниң эгелекчи саналдары боттанып турар. Хүн бүрүде хамаатыларның санал-оналдары чугула дээрзи чугаажок. Амыдыралчы чугула айтырыгларны шиитпирлээри-биле, чөвүлелдиң чыыжын эрттирген. Хамааты бот-идепкейжи чорукту деткиир чөвүлелдиң хуралынга аныяктар база киришкен.

Начын Даваа, «Тывада буянныг чүректер» аныяктарның хөй-ниити шимчээшкининиң кежигүнү:

— Бөгүн республиканың удуртулгазы ниитилелди демнештирип, янзы-бүрү чидиг айтырыгларны шиитпирлээр дээш чыглып келгени өөрүнчүг-дүр. Арага-хамчыкче кире берген кижилерге ажылчын олуттарны тургузары, аныяктарга кожуун-суурларга спортчу шөлдерни тудары, тыва чогаалчыларга деткимче дээш черле дыка хөй санал-оналдарны чыылганнар чугаалаан. Хамааты эгелекчи саналдар аныяктарга хамаарылгалыг болганын эскердим.

Алена Нан-Хоо

#Совет_ по_ поддержке_ гражданских_ инициатив

Предыдущая запись
Наадым-2023 состоится 13 августа в местечке Тос-Булак
Следующая запись
Росси Күжүгет: бистиг чепсек дугайында хоойлуну күштелдирерин саналдадым
Меню