Грант тиилекчилериниң төлевилелдери

Бо чылын чаңчыл езугаар «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске «Тываның_командазы_2030» аныяктарның шуулганы болуп эрткен билир бис.

Аңаа аныяктар боттарының социал болгаш бизнес төлевилелдерин камгалап, Тываның Баштыңының грант акшаларын алыр аргалыг болган. Оларның бирээзи Андрей Хомушку «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга бодунуң төлевилелин таныштырган.

Андрей Хомушку эки турачы камгалал отрядын тургузар сорулгалыг. Шак мындыг отрядты ажыдар дугайында бо чылдың апрель айда бот-идепкейжи аныяктар саналдаан. Отрядтың ажыл-чорудулгазының угланыышкыны – эки турачы ажыл болур.

Амгы үеде ында 20 аныяк кижи бактаап турар. Отрядче Ак-Довурак хоорайның аныяктар чөвүлелиниң идепкейжилери, Аныяктарның бот-идепкейжи төвүнүң командазы, күш-культура башкылары, Ак-Довурак хоорайның онза байдалдар талазы-биле ажылдап чоруур аныяк специалистери кирип турар. Оларның хөй кезии онза байдалдар үезинде ажылдаан арга-дуржулгалыг болгаш, эки турачылар отрядын тургузарын деткээн.

Бо ажылды чүге грантыже кии­рип турарыл? Бир дугаарында, эки турачыларны дериг-херекселдер-биле хандырып алыр болза, оларның ажыл-чорудулгазының түңнели көскүзү-биле экижиир. Амгы үеде отрядтың оран-савазы бар, олар Аныяктарның бот-идеп­кей төвүнде штабты ажыткан. Ооң-биле чергелештир дериг-херексел чугула херек апарган.

Ол ышкаш отрядтың эки турачы кежигүнү доктаамал чаа-чаа арга-мергежилдерге өөренир ужурлуг. Өөредиглиг курстар үезинде тренингилерге киржир, үе-үе болгаш-ла, хуралдарны кылып, өске-даа хемчеглерни чорудары күзенчиг. Бо бүгү ажылдарны аныяк­тарның штавынга организастап болур, аңаа чүгле дериг-херекселдер немей негеттинип турар.
Андрей Хомушкунуң чугаалап турары-биле алырга, төлевилелди 3 чыл дургузунда боттандырар, бо чылдың сентябрь айдан эгелээш ажылдап кириптерлер. Эки турачылар чүгле айыыл-халапка, онза байдалдарга таварышкан кижилерге дузалаар эвес, а кадык­шылының аайы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг улуска, бичии чаштарга дузалаар сорулганы салганнар.
Аныяктарның камгалал отряды Ак-Довурак хоорайның девискээринге ажылдаар. Андрей Хомушку эки турачылар отрядын тургузары актуалдыг айтырыг дээрзин чугаалаан. Төлевилелди ажылдап кылып тургаш, ол Ак-Довурак хоорайның удуртулгазы, Онза байдалдар албаны, Истелге комитеди, полиция ажылдакчылары-биле ужурашкаш, оларның санал-бодалын дыңнаан.

Ук ажылдакчылар камгалал отряды-биле сырый харылзаалыг ажылдаар күзелин илеретпишаан, эки турачы ажыл-чорудулганың социал ужур-утказын демдеглээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Оттулар ыяшты чедирген
Следующая запись
«Таврида» шуулганга киришкен
Меню