Элээдилерге чүгле байырлал эвес, а акша ажылдап алыр арга

Кызылдың Аныяктар ордузунга бөгүн «Будь в Движении» фестиваль болуп эрткен. Фестиваль Кызыл хоорайдан аңгыда, Кызыл-Мажалык, Ак-Довурак, Хандагайты, Чадаанада болуп турар. Ооң программазынче Баштайгылардан флешмоб, интерактивтер, оюннар, хол шимчээшкиннериниң дузазы-биле ырылар, фотозона, викториналар болгаш оон-даа өске солун хемчеглер кирген.

Фестивальдың база бир солун кезээ — эрги ойнаарактар ярмарказы болган. Организакчылар ону ай санында эрттирер планныг. Ооң киржикчилери-биле аныяк сайгарлыкчылар клувун ажыткаш, ай санында ярмарканы эрттирер. Ол ышкаш оларга ай санында өөредилгелерни чорудар.

Уруглар камгалалының хүнүн амгы үениң оолдар, уруглары чүгле байырлал эвес, а акша ажылдап алыр база бир шөлчүгеш кылдыр ажыглаанын көрүп болур.

Даң-Хаяа Натпит-оол, 8-ки классчы:

«Мен фестивальга киржир дээш Хову-Аксы суурдан келдим. Мында бодумнуң аргаан хептеримни база бичии уругларга сумкаларны садып тур мен. Алды класстан тура аргыттынып эгелээн мен. Чогум кандыг-даа бөлгүмнер барбаан, анаа-ла хенертен аргыырынга сонуургал оттуп келген» — деп, ол чугаалаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Уругларны тыва национал оюннарга өөреткен
Следующая запись
Аныяктар сесерлиинден фоторепортаж
Меню