Эң-не тергиин студенчи өг-бүлени илереткен

ТывКУ-нуң тергиин студенчи өг-бүлезин илереткен. Ол дугайында дээди өөредилге чериниң парлалга албаны дыңнадып турар.
«Тергиин студенчи өг-бүле-2022» мөөрейниң киржикчилери интеллектуалдыг болгаш чогаадыкчы угланыышкыннар аайы-биле маргышкан. Олар боттарын таныштырбышаан, «Мээң кадык өг-бүлем» видеороликти белеткээннер. Оон аңгыда киржикчилерге РФ-тиң Өг-бүле кодекизинден айтырыгларны салган. Ниитизи-биле 5 аныяк өг-бүле киришкен. Мөөрейниң кол-ла негелдеи – аныяктар бадылашкан турур ужурлуг.

Мөөрей үезинде аныяктар өг-бүле туткан төөгүзүн чугаалап, бот-боттарының эки талаларын таныштырган. Чижээлээрге, Кызылдың башкы колледжизиниң студентилериниң «love story» деп таныштырылгазын жюри кежигүннери тергиин деп санаан. Бо удаада мөөрейниң тиилекчилери олар болган.

А география факультединиң биргикурсчулары Вадим биле Еваның өг-бүлези хөй чыл стажтыг. Олар чаңгыс школага өөренип турган, улаштыр ортумак өөредилге черинче кады кирип алганнар. Вадим – тускай шериг операциязының киржикчизи. Балыгланган соонда чанып келгеш, өөнүң ишти Ева-биле ТывКУ-же өөренип кирген.

Мөөрейиниң чогаадыкчы кезээнде аныяктарның ыры-шоору көрүкчүлерни кайгаткан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Тес-Хемде хөмүр курлавыры чонга чедер
Следующая запись
Горячая линия по вопросам частичной мобилизации
Меню