«Движ» школачылар шуулганы

Эң-не, эң-не солун болуушкун! Баштайгылар «Движ» аныяк медийжилерниң шуулганын эрттирген.

Аныяктар ордузунга «ДВИЖ» школаларның медиа-албаннарының республика чергелиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа республиканың школаларындан барык 200 хире өөреникчи киржип келген. Чүгле Улуг-Хем кожуундан безин 40 өөреникчи бар. Шуулганның бир хүн дургузунда уламчылаан ажыл-чорудулгазында «Тележурналистика», «Тыва журналистика амгы үеде», «Блогинг», «Фотография», «Видеография», «СММ-бурунгаарлаашкын», «Информастыг айыыл чок чорук» деп шөлчүгештер бар.

Шуулганның ажылынга республикада билдингир журналистер Эльвира Лифанова, Виталий Кузнецов, Надежда Сат, Тамара Кабимульдинова, Бадма Даржаа дээш оон-даа өскелер киришкен. Олар келир үеде журналисчи орукту шилип алган уруг­лар-биле ужуражылганы өөрүшкү-биле хүлээп алган. Ол ышкаш билдингир журналистер чамдык шөлчүгештерниң эксперттери болбушаан, уругларның сонуургаан айтырыгларынга изиг күзелдии-биле харыылааннар. Журналист мергежилдиң үндезиннеринге школачыларны кинорежиссёр Ролан Ооржак, блогер Чечена Седен, видеограф Сай-Даш Монгуш, фотограф Наталья Ондар, SММ-специалист Чейнеш Намзырай, ЦУР-нуң оралакчы даргазы Сайзана Донгак өөреткен.

Школачылар сөзүг­лел бижиириниң, сюжет тырттырарының чажыттарынга өөренип, теле-башкарыкчының орнунга боттарын шенээн. Ол ышкаш оолдар, уруглар стендаптарны бижип, бот-боттарындан интервьюларны алган. Бо-ла бүгү чүүлдер-биле чергелештир сюжетти монтажтаарын, чурукту чараштыр тырттырарын, социал четкилерге ажылдаарын билип ап, ниитизи-биле информастыг продукцияны бүдүрериниң баштайгы билиг­лерин алган.
Баштайгылар уруглар-биле ажылдың медиа адырын кончуг чугула деп санап турарлар. Школачыларның медиа-культуразын хевирлээри кол черни ээлеп турар. Шуулган соонда сорук кирген уруглар, оолдар школаларынга баргаш, медиа-төптерни тургузуп, солун, онзагай болгаш ажыктыг медээлерни кылып эгелээринге организаторлар бүзүрелдиг.
«ТА»-ның редакциязы шуулганның ажыл-чорудулгазындан чыда калбайн, ооң киржикчилери-биле чугаалашкан.

Сай-Даш Монгуш, эксперт:
— Баштайгылар бо шуулганче мени эксперт кылдыр чалааны дээш четтиргеним илереттим. Бодумнуң арга-дуржулгамны оолдар, уругларга шаам-биле дамчыдар мен. Школачылар аажок сонуургалдыг-дыр. Олар чүгле фотография эвес, а видеографияны, монтажты дээш черле бүгү талазын шиңгээдир күзелдиг келгеннер.

Айрана Оюн-оол, Шагаан-Арыг хоо­райның 2 дугаар школазының 11-ги классчызы:
— Мен СММ-бурунгаарлаашкын шөлчүгештиң ажылында киржип тур мен. Амгы үеде бүгү чүве чурагайлыг хевирже шилчип турар болганда, бо адырны шиңгээдип алыры артык эвес деп бодаар мен.

Аялга Монгуш, Элегес-Аксы суурнуң школазында орус дыл башкызы:
— Бистиң школавыстан 5 өөреникчи шуулганның блогинг, фотография дээш янзы-бүрү шөлчүгештеринде киржип тур. Школавыста журналистика бөлгүмү бар. Уруглар школага эрткен солун хемчеглерни бижиирин шенеп эгелээн.

Айсуу Соян, Тес-Хем кожууннуң Ак- Эрик суурунда Кызыл-Чыраа ортумак школазында директорнуң чөвүлекчизи, улуг вожатый:
— Ак-Эрик суурдан 2 өөреникчини эдертип алгаш келдим. Школавыска келир үеде медиа-төптү ажыдар сорулгалыг бис.

Сырга Самбу-Хоо, ТывКУ-нуң студентизи, шуулганның волонтёру:
— Мен эштерим-биле кады шуулганны организастаарынга болгаш кожууннардан чедип келген өөреникчилерни уткуп, оларны өөредиглиг шөлчүгештерже чедирер ажылда киржип тур мен. Республика чергелиг эрткен шуулганны өөреникчилер дыка сонуургап турлар.
Мира КОНГУЛ-ООЛ, чуруктарны Буян Ооржак тырттырган

«Тыванын аныяктары» солуннуң октябрь айда үндүрүлгезинден.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
МЧС России по Туве: «В республике ожидаются резкие изменения погоды»
Следующая запись
Координатор по донорству РКК рассказал о безвозмездном донорстве и развитию Движения «Культура донорства» учащимися МБОУ СОШ с. Суг-Бажы
Меню