Делегей мөөрейлериниң киржикчизи

Чыжыргана Ооржак 18 харлыг. Ол хая-даштыг Мөңгүн-Тайга кожуунга төрүттүнген. Чашкы үелери даг-таскылдыг, кайгамчыктыг чараш Шыңгылдырак деп черге эрткен.

Чыжыргана чажындан тура авазы-биле кады хой кадарып өскенин «Тываның аныяктары» солуннуң коррес­пондентизинге таныштырган.
2020 чылда Ийи-Талдың ортумак школазының 9-ку клазын чедиишкинниг дооскаш, ол-ла чылын Тываның тудуг техникумунче өөренип кирген.
Бирги курс­тан эгелээш-ле, ол ынак техникумунуң хөй-ниити хемчеглеринге идепкейлиг киржип эгелээн. Ол ышкаш рес­публика чергелиг янзы-бүрү мөөрейлерге киржип, Тываның база бир ортумак өөредилге чериниң адын сык­пайн келген.

«2021 чылда, 2-ги курска өөренип тургаш, «Кыңгыр­гай» деп хорнуң арт-төлевилелинче барып эгелээн мен. Ону Тывада билдингир ыражы «Айыжы угбашкылар» тургус­кан.
Ынчалдыр вокал уран чүүлүнүң баштайгы билиглерин ап, «Фантазии моря», «Великая страна» дээн ышкаш Крымга эртип турган бүгү делегейниң фестиваль-мөөрейлеринге «Кыңгыргайның» сос­тавы-биле кириштивис. Шак мындыг мөөрейлер мээң амыдыралымга уттундурбас истерни арттырган. Ынчанмайн канчаар, аңаа дээди шаңнал — Гран-прини чаалап алган болгай бис.
Амгы үеде техникумнуң танцы бөлгүмүнче барып турар мен. Хол бөмбүүнүң секциязынче доктаамал барып эгеледим. Ырлаар, танцылаарынга ынак болгаш, кадык амыдыралдың талалакчызы мен. Хөй шимчээшкин кижиге херек. Ынчангаш «Чедиишкин дидим кижилерге ынак» деп девизти болдумнуң мурнумда салган мен.
Техникумну доо­зупкаш, улаштыр өөренип, ам-даа чаа- чаа бедиктерни чаалап алыр сорулгам бар. Элээн каш чыл эртсе, республиканың өске бүгү чурттакчылары ышкаш, Тываның сайзыралынга бодумнуң үлүг-хуумну киире бээр мен» — деп, Чыжыргана Ооржак «ТА»-ның корреспондентизинге чугаалаан.

Алена НАН-ХОО.
Чурукту хууда
архивтен алган.

Предыдущая запись
Глава Тувы Владислав Ховалыг отменил все ближайшие массовые мероприятия на площади Арата
Следующая запись
Они подарили нам будущее, и мы этого никогда не забудем
Меню