Чону-биле бир демниг

Бо хүн апрель 21-де бүгү Россияда тус черниң бот-башкарылга хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Тываның аныяктары солуннуң корреспондентизи Кызыл кожууннуң Ээрбек сумузунуң баштыңы – суурнуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Айдыс Сундуй-биле ужуражып, оларның ажыл-чорудулгазы-биле танышкан.
— Айдыс Олегович, тус черниң бот-эргелел хүнү-биле байырывыс чедирип тур бис. Сумунуң чагыргазында кайы хире үениң дургузунда ажылдап турар силер? Боттарыңарның ажылыңарны сонуургадып, коллегаларыңарга байыр сөстен чедирер силер бе?
— Суурнуң чагыргазынга 2015 чылдан тура ажылдап эгелээн мен. Аныяк кижиге эгезинде бергедээшкиннер чер-ле турар, ынчалза-даа билбес чүүлдеримни кады ажылдап чоруур эш-өөрүмден айтырып, билип ап турган мен.
Амгы үеде Ээрбек суурда 1768 чурттакчы бар. Төрээн черивистиң делгемнери мал тударынга болгаш ногаа тарып өстүреринге кончуг таарымчалыг. Ажыл-ишчи, кызымак, эрес-кежээ мал-маган тудуп чоруурлар көвей. Аныяктарның аразындан тергиин спортчуларның саны база эвээш эвес.
Суурувустуң хөгжүлдези дээш кызымаккай ажылдап, чон-биле сырый харылзаалыг бис. Ынчангаш, Кызыл кожууннуң чагырга ажылдакчыларынга, кожуун болгаш суму депутаттарынга, сумунуң чагырга ажылдакчыларынга байырымны чедирбишаан, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзедим! Бистиң демниг ажылывыстың түңнелинден кожууннуң сайзыралы хамааржыр. Байырлал-биле, хүндүлүг коллегалар!

#деньместногосамоуправления #тусчербот_башкарылгахүнү #тыванын_аныяктары

Алдынай СААЯ.

Предыдущая запись
Тыва нацизм чок тайбың чуртталга дээш!
Следующая запись
«Единая Россия» внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы
Меню