Чедиишкинниң төөгүзү

Олеся Хертек — бо чылдың #КомандаТувы2030 аныяктар шуулганының киржикчизи. Ол аңаа бодунуң литературлуг кинозал «Дириг ном» деп төлевилелин камгалааш, грант тиилекчилериниң санынче кирген.

Олеся Хертек ооң мурнунда чылдарда-ла төлевилелдерни камгалап, ону амыдыралга боттандырып турган. Чижээлээрге, 2020 чылда Президент фондузунуң грантызын «Эрткен үени ажыдып тура» деп төлевилели-биле тиилеп алган. Ынчангы ажылы республиканың девис­кээринде үнүп турар солун-сеткүүлдерниң экземплярларын электроннуг хевирже киирери болур. А бо чылдың эгезинден тура, «Культура» национал төлевилели-биле ажылдап, модельдиг библиотекалар ажыдарынга үлүг-хуузун киирген.
Литературлуг кинозал «Дириг ном» төлевилелди А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага, 40 кижини хаара тудуптар номчулга залынга, 12 хардан 25 хар чедир назылыг аныяк-өскенниң номчулгаже сонуургалын оттурары-биле кылган. Кинозалга чүгле номчуттунар эвес, а төөгү болгаш уран-чечен чогаалдарның экранчыткан хевирлерин көөр арга бар. Төлевилелди боттандырып тургаш, М. Шолоховтуң «Судьба человека», М. Булгаков­туң «Собачье сердце», Н. Гогольдуң «Вечера на хуторе близ Диканьки» болгаш оон-даа өске классиктиг чогаалдарны, оон аңгыда национал литератураның алдын фондузунче кирип турар тыва фильмнерни көргүзер. Оларның аразында «Алдан дургун» — Тываның төөгүзүнде бир дугаар тура халыышкын, «Дерсу Узала» — кол ролдь­ду тыва актер Максим мунзук ойнаан, «Люди голубых рек» деп Тыва дугайында бирги фильм бар. Кинозалдың онзагай талазын алыр болза, аңаа чүгле номну номчуур, кинофильмнерни көөр эвес, а чогаалчылар, төөгүчүлер, артистер, филологтар, башкылар-биле кады ону сайгарып чугаа­лажыры болур. Солун ужуражылгалар, сайгарылгалар номчукчуларга чаа-чаа көрүштерни тывылдырары чугаажок.
Сөөлгү чылдарда делегей шапкын хөгжүп, чурагайлыг чуртталга сайзырап, бүгү чүве электроннуг хевирже шилчип турар үеде, аныяктар болгаш элээдилер көңгүс ном номчувас апарганы чажыт эвес. Ындыг болганда кинофильмнерни ажыглап тургаш, аныяктарны номчулгаже хаара тудуп, оларның сонуургалын оттуруп болур арга бар.
Бо чылын аныяктар шуулганынга 80 идепкейлиг аныяк кижи киришкен болгаш, 17 социал төлевилелди камгалаан. Оларның аразында грант деткимчезин 6 киржикчи алганын сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
чуруктарны Интернеттен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чаңчылдарны кадагалавышаан, чаартылгаларны киирери
Следующая запись
 «Единая Россия» представила изменения в народную программу
Меню