Чаштарның бижээн сөстери сагыш-сеткилди хаара тудуп кээр

Азиана Увангур, «Россияның школачылары шимчээшкинниң» Тывада удуртукчузу:

«Россияның шериглеринге уругларның чагааларын дамчыдып турар медээни көрдүм. Чаштар ында российжи солдаттарга деткимчени болгаш бүгү-ле чаагай чорукту күзеп бижээн. Ында янзы-бүрү хевирниң чагаалары бар: шүлүктер, чуруктар, анаа чагаалар. Чаштарның бижээн сөстери сагыш-сеткилди хаара тудуп кээр, карак чажы төктүп кээр. Ындыг чагааларны алыры кайы хире үнелиин билип тур мен. Уруглар чеже-даа бичии болза, российжи солдаттарның харыысалгазын билип, оларны деткип турарлар.
Аныяк-өскенниң сагыш човангыры дээш, бистиң армиявыс дээш чоргаарланыр-дыр мен. Бо үеде кажангызындан-даа артык демниг, чаңгыс эп-каттыжылгалыг болуру чугула. Кады шупту бергелерни эртип, улам күштүг болур бис!»

#ZаМир #ZаРоссию #своихнебросаем #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Эки турачы организациялар ортузунга спартакиада эрткен
Следующая запись
Республика Тыва принимает участие в командно-штабных учениях
Меню