Чаа амыдыралдың тургузукчулары

Тываның студенчи отрядтарының кежигүннери Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээ микрорайонунда чаа школаның тудуунда бүдүрүлге практиказын эрттирип турарлар.

Оолдар аңгы-аңгы бөлүктерде чардынган, бөлүк бүрүзү кылыр ажылдыг. Студентилерниң чугаалап турары-биле алырга, газобетон салыр, үүрмек ажылдар кылырында дузалажып эгелээннер. Бир ээлчегниң ажылдаар шагы: эртенгиниң 8 шактан 17 шакка чедер.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Чедиишкинниң төөгүзү
Следующая запись
ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Меню