Чүгле чаңгыс дем-биле каттышкаш, делегейге бирги чурт болур бис

Чурттуң Президентизи Айыткалында аныяктар политиказынга хамаарышкан кол угланыышкыннарны демдеглээн.

Эртине Куулар, Тывада «Движение первых» аныяктарның болгаш уруглар организациязының удуртукчузу:

— В. Путин Айыткалында аныяктарга хамаарышкан кол-кол угланыышкыннарны демдеглээнин эскердим. Бирээде, аныяктарны болгаш уругларны даштыкы информастыг халдаашкыннардан камгалаары – бистиң хүлээлгевис. Интернет четкизинде дыка хөй шынга дүүшпес медээлер бар. Ынчангаш кижи бүрүзү медээлерни катап хынап, бүзүрелдиг дөстерден тодаргайлап алыры чугула.

Оон аңгыда эки турачыларның ажыл-чорудулгазын Президент демдеглээн. Бистиң аныяктарывыс шеригжилерниң өг-бүлелеринге дузалажып, солдаттарже чагааларны бижип, гуманитарлыг ачы-дуза чыырынга үлүг-хуузун киирип турарлар. Олар дээрге биче сеткилдиг, күш-ажылгыр аныяктар-дыр. Волонтер бүрүзүнге четтиргенивисти илередип, чүгле чаңгыс дем-биле бедиктерже үнеривисти демдеглээн.

База бир угланыышкынны чөптүг деп көрдүм. Шериг албанныгларга болгаш оларның өг-бүлелеринге дуза кадар тускай күрүне фондузун ажыдып турары-дыр. Тускай шериг операциязының киржикчилеринге болгаш оларның өг-бүлелеринге деткимче чугула херек.

Ол ышкаш аныяктарның мурнунда өөредилге, эртем оруу ажык. Бо айтырыг аныяктарның өөредилге сайзыралынга аңгы идиг болур деп бодалдыг мен. Улаштыр ажылга тургустунуп алыры болгаш профессионалдыг өзүлде кижилерниң амыдырал-чуртталгазының шынарынга идиглиг болуру чугаажок.
Чүгле чаңгыс дем-биле каттышкаш, делегейде бирги чурт болур бис.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Айыткалда экологтуг сайзыралды тодаргайы-биле демдеглээн
Следующая запись
Бис – чаңгыс чурт бис!
Меню