Буянныг үүле кылып чоруур кижилер

Бо хүн апрель 20-де Национал донорлар хүнүн демдеглеп турар.
Тывада буянныг үүлени кылып чоруур донорлар саны эвээш эвес. Оларның бирээзи Росгвардияның Тывада эргелелиниң дайынчызы Чиңгиз Ооржак хамааржыр.
Чиңгиз бир дугаар 2009 чылда аарып турар кырган-ачазынга ханын дужаап дузазын көргүскен. Амгы үеге дээр 31 катап ханын харам чокка дужаап, хөй кижилерге буянын чедирип чоруур.
«Донор дээрге буянныг кижилерниң бирээзи. Аарыг-аржык кижилерге буян чедирип, ханын дужааксап чоруур кижилер саны көвей. Ынчалза-даа кижи бүрүзү ону кылып шыдавайн барып болур. Кадыкшылы бичии-ле багай, мага-ботта бир-ле витамин четпеске-ле, ханын хүлээвейн баар. Үргүлчү-ле ханын дужаап барып турар донорларның безин бир үеде дужаап чеде бээрге, болдунмайн баар таварылгалары турар. Чижээ, гемоглобин чавызындан дээн уткалыг. Ынчангаш, өскениң амы-тынын алырынга дуза кадары-биле буян чыып, ханыңар дужаап донор болуруңарже кыйгырып тур мен!» — деп, Чиңгиз чугаалаан.

#Национальныйденьдонора #РосгвардияТыва #доноры #молодежь #тыванын_аныяктары

Алдынай СААЯ.

Предыдущая запись
Хендергениң аныяк чагырыкчызы-биле чугаа
Следующая запись
«Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»
Меню