Буян Салчак: Соңгулдага киржири – кижи бүрүзүнүң хамааты хүлээлгези

Аныяк блогер Буян Салчак «Ангарский» соңгулда участогунга барып, ооң ажыл-чорудулгазын бо хүннерде хайгаараар. Ол #Тываның_аныяктары солуннуң редакциязынга мынчаар чугаалаан:

«Соңгулда участоктарында чүү болуп турарын бажыңнарыңардан үнмейн, хайгаарап болур силер. Чүгле Интернетти ажыткаш, хайгааракчы блогерлерниң арыннарынче кире бээр. Соңгулданың эртип турарын шыны-биле көргүзүп турар мен. Эрткен чылын база блогер-хайгааракчы кылдыр ажылдаан арга-дуржулгам бар. Бо соңгулдалар кандыг-даа нарыыдаашкын чокка эртип турарын демдеглээйн. Ынчалза-даа кижилерниң эрге-ажыын хажыдып болбас, бадылаашкын чүгле хоойлуга дүүштүр эртер ужурлуг. Ынчангаш чуртувустуң келир үези дээш сагыжыңар аарып чоруур болза, бо кежээ 20.00 шакка чедир кээп бадылаар хамааты хүлээлгеңерни утпаңар».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Соңгукчулар идепкейлиг кээп турар
Следующая запись
Елизавета Монгуш: Спортчу маргылдаага аныяктар идепкейлиг киришкен
Меню