Бии-Хем кожуунга амгы үениң Аныяктар төвү ажыттынар

«Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызында Туран хоорайда Аныяктар төвүнүң капитал септелгези чоруп турар. Эрткен чылын Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели база кожууннуң удуртулгазы бүгү Россияның «Аныяктарга регион» мөөрейниң грантызын тиилеп алган.

Тудуг ажылының 80 хуузу күүсеттинген. Оран-саваны бүрүнү-биле чаарткан. Соңгаларны солаан, ханаларны, шаланы, чылыдылга системазын чаарткан. Дээвиирин болгаш электрилиг ажылдарны кылып дооскан. Ол ышкаш оран-саваның даштын чаартып кылган.

Амгы үеде Аныяктар төвүнүң девискээрин чаагайжыдып турар.
Аңаа аныяк-өскенге ажылдаар болгаш дыштаныр булуңнар, зал, чогаадыкчы мастерская, ажылдакчыларга чаа үениң кабинеттери ажыттынар. Оон аңгыда грант езугаар дериг-херекселдерни садары көрдүнген.

— Бистиң кожууннуң аныяктарынга чаа оран-сава ажыттынары өөрүнчүг. Төпке уруглар чүгле дыштаныр, ойнаар эвес, а оларның немелде өөредилгези хамаарышкан болгаш профугланыышкынныг ажылдар чоруттунар. Бистиң сорулгавыс — бурунгаар көрүштүг болгаш креативтиг уруглар, оолдарны белеткээри. Олардан республиканың келир үеде сайзыралы хамааржыр — деп, социал политика талазы-биле кожуун чагырыкчызының оралакчызы Орлан Байкара демдеглээн.

Бии-Хем кожууннуң медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#нацпроект_тудуг

Предыдущая запись
 «Тыва — эрес-дидим чоурктуң девискээри»: шериг-патриотчу угланыышкынныг ээлчегниң түңнелдери
Следующая запись
Ак-Довуракта одалга сезонунга белеткел ажылдары
Меню