Байыр Ондар: эки өөредилгени күзээр-дир мен

Кызыл хоорайның дугаары 8 ортумак школазының математика башкызы Байыр Ондар бодунуң ажыл-ижин «Тываның аныяктары» солуннуң номчукчуларынга таныштырган. Аныяк башкы-биле чугаавысты сонуургаттывыс.

— Чүге ыяап-ла башкы мергежилин шилип алганыңар ол?
— Мен школаны доозуп турган чылдарымда информастыг технология чаа-ла сайзырап эгелээн. Ынчан мен программист кылдыр өөренир күзелдиг турдум. Ынчангаш физика-математика факультединче дужаап кирген мен. Мергежилим чогум 2 аңгы угланыышкынныг: информатика болгаш математика. Ындыг-даа болза чамдык байдалдарның аайы-биле математика башкызы кылдыр ажылдап арттым.
— Школачы тургаш, кандыг мергежилди сонуургаар турдуңар?
— Черле программист мергежилдиг болуксаар турган мен.
— Башкы мергежили сагыш-сеткилиңерге таарышты бе?
— Уругларны өөредири солун. Черле ындындан улусту чүвеге өөредир күзел турган, бир-ле чаа, билдинмес чүүлдерни тайылбырлап өөредир.
— Бир дугаар башкыңар ады кымыл, Байыр Валерьевич?
— Баштайгы башкымның адын Юлия Шурженеевна Март-оол дээр.
— Школага өөренип тургаш, кандыг кичээлдерге ынак турдуңар?
— Орус дыл, күш-культура, география кичээлдерин сонуургаар турган мен.
— Төрел аймааңарда башкылар бар бе, Байыр Валерьевич?
— Ийе, бар. Авам, кады төрээн акым база өөм ишти шупту башкылар.
— Башкылар үргүлчү дилээшкинде, чогаадыкчы ажылдыг болгай. Ынчангаш мөөрейлерге бо-ла киришкен чоруур. Силерниң киришкен мөөрейлериңер бар бе?
— 2021 чылда «Чылдың башкызы» деп мөөрейге киржип турдум, оон аңгыда бүгү Россия чергелиг эртем конференциязы: Наука 0+
— Кымдан арга-дуржулга ап тур силер? Дагдыныкчыңар бар бе?
— Мээң эң-не кол дагдыныкчым, бир дугаарында, мээң авам деп бодаар мен. Ол ам-даа хоорайның дугаары 1 школазында башкы болуп ажылдап чоруур.
— «ТА»-ның номчукчуларынга өг-бүлеңерни таныштырып көрүңерем.
— Мөөң өг-бүлемниң кежигүннери шупту башкылар. Авам – башкы, мен – математика башкызы, өөм ишти – англи дыл башкызы. Бир оолдуг, бир кыстыг бис.
— Аныяк номчукчуларга, школачыларга чүнү чугаалап болур силер?
— «Тываның аныяктары» солунну аныяктар номчуп турар болганда, оларга эки өөредилгени, сагылга-чурумну күзээр-дир мен. Ынчан чуртталгаңарда шупту күзелдериңер бүдер. Чедиишкинниг болуңар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
Чуруктарны хууда архивтен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Ол — эң-не шынчы эш
Следующая запись
До прямого эфира с Главой Тувы осталось меньше трех часов
Меню