Ава чокта, бажың ээнзиргей

Ава — кымның-даа дыка чоок кижизи. Ол чокта, чуртталгавыс караңгы, муңгаранчыг, соок болур. Өртемчейде ава ышкаш ак сеткилдиг кижи чок деп бодаар мен.

Аваның ажы-төлүнге ынакшылы кажан-даа төнмес, улуг-даа оглу, уруу оларга бичии кылдыр сагындырар.
Дыка кежээ, ховар кижилер-дир. Уруг-дарыы дээнде, чүнү-даа кылып кааптар. Бир эвес ырак чер чоруптар болзувусса, кымдан-даа артык девидеп, сактып турар боор. Ава кижи дыка эргим. Мен каяа-даа чорааш, авамны үргүлчү сактып чоруур мен.
Авам эмчиге чыдып алырга, бажың ишти ээнзиргей апаар чорду. Чем чиирге, чаагай эвес. Өөренип каапкаш, кижи бажыңынче чаныксавайн баар чорду. Дөмей-ле бажың ээн болур. Оон каш хонгаш, авам эмчиден үнүп келирге, дыка өөрүнчүг апарган, өрү шурап турдум.
Өзүп келгеш, авам биле ачамны өске хоорайларже дыштандырып чедирер мен.

Хаяада ООРЖАК,
9-ку классчы.
Кызыл хоорай.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Кызылдың эки турачылары арыг-силиг дээш
Следующая запись
Экологтуг диктантыны ноябрь 27-ге чедир бижип болур
Меню