Арзылаң ООРЖАК: Акым ышкаш күштүг болур мен

#Өг_бүле_чылы

Спорт болгаш кадык амыдырал кайы-даа үе­лерде эргежок чугула. Ынчангаш ол ийи, спорт биле кадык амыдырал, кижи бүрүзүнүң чуртталгазында кол дээрзи кымга-даа ча­жыт эвес. Оон-на хөй кезиинде бистиң чедииш­киннеривис, тиилелгелеривис болгаш салдынган сорулгаларывысты чедип алырынга идиг бээри хамаар­жыр.
Сорулгаларны чедип алырынга, күзелдерни боттандырарынга чүгле бойдустан салым-чаяанныг болуру четпес, а боду-биле ажылдаар болгаш бодунуң чаяанныын сайзырадыры чугула.

Эрте-бурунгу грек эмчи, философ Гиппократтың чугаалаа­ны-биле, гимнастика, күш-культура, чадаг кы­лаштаары — кижиниң хүн бүрүде ажылгырын, ка­дыкшылын база өөрүш­күлүг чуртталганы кадагалап арттырып алыр дээн болза, амыдыралының кол кезээ болур ужурлуг.
“Уруглар сад­тарында хү­реш” деп төлевилел школа назыны четпээн уруг­ларны “Хү­реш” национал маргылдааның арга-мергежилдерин чаңчыктырар арга-биле күш-­культура кижизидилге­зиниң национал үлегерин ажылдадырын болгаш тургузарынче угланган. Күш-культура хөг­жүлдезиниң күш-культура-­кадыкшыдылга ажылының системазынче школа назыны четпээн уругларның албан черлеринче мурнакчы төлевилелди 2017 чылда киирген.

Уруглар садтарында хүреш аргаларын өөредип, өзүп орар салгалдың мөзү-шынар кизижидилгезиниң ай­­­ты­рыы кол дээрзи өөрүнчүг. Бо 2024 чылды Тываның Баштыңы Вла­­дислав Ховалыг Ка­­дыкшыл чылы кыл­дыр чарлаан.

Үндүрүлге­вистиң аал­чы­зы, Кызыл хоо­рай­­ның 11 дугаар уруглар садының кижизитти­рикчизи Арзылаң Ооржак, таныжыңар.

— Арзылаң, адыңның чаражын, езулуг эр кижиге таар­жыр ат-тыр. Хүрешти канчап сонуургай берген сен база чүге хүрешти шилип алган сен?
— Мээң садигимде хүреш болуп турар, ында башкывыс бисти хүрежирин өөредип турар. Меңээ хүрежирге, дыка солун болду. Оон ыңай акым ышкаш күштүг болуксаар мен.

— Төрелдериңден хүрежир акың, даайың бар бе, Арзылаң?
— Даайым бар, мөге (автор: Минчээ Вячеслав Андреевич).

— Садикте кым деп эжиң-биле хүрештиң?
— Батыр дээр эжим-биле хүрежип турдум.

— Спорт дээрге сээң бодалың-биле чүл, Арзылаң?
— Спорт дээрге кадыкшыл болгаш күш-түр, ынчангаш мен кадык болгаш дыка шыырак, күштүг болур мен.

— Спорттуң кандыг хевирлерин эң-не сонуургаар сен?
— Волейбол, футбол меңээ солун, чүге дизе маңнаар, шураар, а мен шурап маңнаа­рынга ынак мен. Хөй шимчээрге, шыырак болур деп билир мен, башкым өөредип турар.

— Өзүп келгеш, кым болур сен, Арзылаң?
— Улуг апаргаш, ачам ышкаш шагдаа болур мен. Ынчангаш күштүг, шыырак болур дээш, хөй шураар, маңнаар, хүрежир херек.

— Хостуг үеңде чүнү кылырынга ынак сен?
— Мячик-биле янзы-бүрү оюннар ойнаар, оон чуруттунарынга, бижиттинеринге ынак мен, удавас школа баар мен.

— Четтирдивис, Арзылаң, биске бодуңнуң дугайында таныштырып чугаалап бергениң дээш. Эки өзер сен, кадык болур сен!
— Четтирдим улуу-биле.

Автордан: Ады безин дириг амытаннарның эң-не коргуш чок, чоргаар аң болгай. Бистиң маадырывыс база бичии-даа бол, дыка эрсиг болгаш чаптанчыы аажок. Кадыкшыл дугайында билири эки-дир.
Аныяк-өскен спорт, күш-­культура болгаш сонуургалының аайы-биле бир-ле ажыктыг бөлгүмче хаара туттунган болза-ла, олар келир үезинде хөйнү чедип алыры чадапчок, чүге дизе кадыкшыл дээрге кижиниң үнелеп четпес эртинези болгай.

Валерия Конгар чугаалашкан
Чуруктар хууда архивтен

«Сылдысчыгаш» уруглар солуну февраль айда үндүрүлгезинден.

Предыдущая запись
В микрорайоне Спутник начали планировку территории под дома первого этапа
Следующая запись
На «Госуслугах» открылась форма для создания черновика заявления в первый класс
Меню