Аржаана Монгуш: Грант тиилекчилериниң бирээзи

#команда_тувы2030_история_успеха

Аржаана Монгуш — «Тываның командазы – 2030» аныяктар шуулганының киржикчизи. Ол аныяктар шуулганынга киришкеш, «Хүнчүгеш» уруглар төвүн эрткен чылын март айда ажыткан. Аңаа уругларны хайгаараар, ойнадыр, өөредир. Уруглар төвү тургустунгандан бээр 100 ажыг ада-ие ачы-дузаны алган. Төпте бир хардан ийи харга чедир уругларны хүлээп турар.

Бир чыл ажыг үе дургузунда ажылдааш, Аржаана Монгуш төптүң экономиктиг талазындан орулгалыг болганын санап көргеш, база бир бөлүктү ажыдарын шиитпирлээн. Бо удаада ол 2-ден 4 хар чедир уругларга бөлүктү тургузар сорулганы салган.
«Бизнес-план езугаар саналганы кылып турумда, немелде бөлүк ажыдарынга акша-хөреңгим четпес дээрзи билдинип келген. 2021 чылда «Аныяктарның бизнес-төлевилели» республика чергелиг грантылар мөөрейин дыңнааш, ынаар документилеримни дужаадым. Эрткен чылын эрткен онлайн-шуулганның түңнелинде, грантының база бир тии­лекчизи болдум. Төлевилелимни боттандырары-биле берген грант акшазын дериг-херекселдер садып алырынче чарыгдаан мен. Ийиги бөлүктү ажыдарынга херек бүгү чүүлдерни садып, белеткеп алганым соонда, бо чылдың март айдан эгелээш, ортумак бөлүктү ажыттым. Амгы үеде ийиги бөлүкче 10 ажыг уруг кээп турар.
Амгы үеде бизнес-төлевилелим шуудап ажылдай берген. Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели меңээ бүзүреп, күзелимниң боттаны бээринге идигни берип, төлевилелимни боттандырар арганы тургузуп, деткимчени көргүскени дээш четтиргенимни илередир мен. Аныяк сайгарлык­чыларга сорулгаларын чедип ап, чедиишкинниг сайзыраарын күзедим» — деп, Аржаана Монгуш чугаалаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Чурукту Интернеттен алган

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Кайгамчыктыг бойдус-чурумалдыг «Алдын-Булакта» аныяктарның шуулганы
Следующая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 25.08.2022г.
Меню