Аныяктар парламентизи: улуг депутаттардан тудак чок

Аныяктар парламентизиниң ажыл-чорудулгазының дугайында Артыш Монгуш «ТА»-ның редакциязынга таныштырган.

ТР-ниң Аныяктар парламентизиниң III чыыжының хуралынга комитеттер аайы-биле соңгулданы эрттирген. Олар Тываның Дээди Хуралының депутаттары-биле сырый ажылдаар хүлээлгелиг.Ынчангаш биче парламентиниң кежигүннери хувааттынган комитеттериниң аайы-биле ажылдап, оларның хурал-суглааларынга киржип турар.
Оон аңгыда аныяктар чүгле парламент хуралдарында киржип эвес, а хөй-­ниити ажылдарында идепкейлиг киржип турар:
⬛ ТР-ниң АХ-ның кежигүнү Даяна Кол «Буянныг манчы» акцияга киришкеш, 15 кг манчыны дүрген дуза чедирер станцияның эмчилеринге чедирген;
⬛пандемия үезинде хамаатыларга янзы-бүрү боттуг дузаны көргүзүп турганнар: улуг назылыгларга аъш-чемни аппарып бербишаан, эмчилерниң ажыл-ижинге бүгү талалыг дузаны көргүскеннер;
⬛ «Школаже киреринге дузалаш!» акцияга киржири чаңчыл­чаан;
⬛ Коронавирус аарыының үезинде школаларның хамчыкка удур профилактиктиг белеткелин хынавышаан, Кызыл хоорайда аъш-чем өртээнге хамаарыштыр мониторингини чорудуп турган. Ниитизи-биле 5 хире школаны болгаш «Хороший», «Кристаллинка» садыгларын хынаан, бо ажыл ам-даа үргүлчүлевишаан;
⬛ Оон аңгыда ковид-төптерниң ажыл-чорудулгазынга киришкеш, 40 хире айтырыгларга телефон дамчыштыр харыылаан;
⬛ Республиканың девискээринге Тиилелгениң диктантызы бүгү делегей чергелиг акцияны организас­таан. Онлайн шөлчүгешке 9183 кижи, а оффлайн-хевирге 1500 кижи киришкен;
⬛ РФ-тиң Күрүне Думазында Аныяктар парламентизиниң ажылдап кылганы саң-хөө талазы-биле квиз-оюнну ТывКУ-нуң студентилериниң орптузунга эрттирген. Аңаа 50 студент киришкеш, сертификаттарны алган;
⬛ «Чаа чыл бажың бүрүзүнге» бүгү Россияның акциязы езугаар эки турачы Соок-Ирейлер уруг­ларны бажыңнарынга байыр чедирген;
⬛ ТАР-ның 100 чылын таварыштыр Аныяктар парламентизиниң кежигүнү даниил Ооржак төрээн чериниң төөгүзүнге хамаарышкан интеллектуалдыг тестини эрттирген. Аңаа 50 кижи киришкен;
⬛ Аныяктар хүнүн уткуштур рес­публикада губернатор төлевилелдеринде идепкейлиг киржип чоруур аныяктарны ТР-ниң Дээди Хуралының Хүндүлел бижиктери­-биле шаңнаар.
⬛ Аныяктар парламентизиниң кежигүннери «Крым чазының» автомаңнаашкынын организастаа­рынга идепкейлиг киришкен. Ол ышкаш тускай шериг операциязында киржип турар шериглерни деткиири-биле видео-кыйгырыг­ны кылган;
⬛ Ю. Гагаринниң космосче ушканындан бээр 60 чылын таварыштыр «Юпитер» өөредиглиг шөлчүгешти организастааш, школачылар ортузунга квет-оюнну эрттирген. Аңаа 17 школадан 644 өөреникчи киришкен;
⬛ Хоойлужудулга талазы-биле санал-оналдарны аныяктар киирип турган. Чижээлээрге, эки турачылар дугайында хоойлуже өскерилгелерни киирерин саналдаан;
⬛ Күрүне думазының чанында Аныяктар парламентизиниң хуралынга Артыш Монгуш киришкеш келген;
⬛ Аныяктар парламентизиниң кежигүннери «Өлүм чок полк» акцияга киришкен, аныяктар чыскаал үезинде Украинага маадырлыы-­биле амы-тынындан чарылган тыва оолдарның чуруктарын тудуп алгаш эрткен;
⬛ Аныяктар парламентизиниң 3 кежигүнү «Чаңгыс демниг Россия» партияның соңгулда мурнунуң кампаниязынга киришкен. Оларның аразындан Артыш Монгуш база Айдың Шивидек даңзы езугаар тиилелгелиг болган.
Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Мечтай, дерзай и всё получится!
Следующая запись
Эртине Куулар: 1 чыл эрткенде…
Меню