Аныяктар хүнү: спортчунуң бодалы-биле…

Кызыл хоорайга болгаш республиканың янзы-бүрү булуңнарынга Аныяктар хүнү диңмиттиг, айыраң-каас, өөрүшкү-маңнайлыг эрткен. Ооң иштинде ажыктыг хемчеглер эвээш эвес. Аныяктар хүнүн чүгле албан черлери эвес, а янзы-бүрү чылдарның доозукчулары демдеглеп, спартакиадаларны төрээн черлеринге эрттиргилээн.

Россияның бүгү делегей клазының дзюдога спорт мастери база самбога бүгү делегей клазының спорт мастери Саян Ондар Аныяктар байырлалының дугайында бодунуң бодалын илереткен:

— Мындыг улуг хемчээлдиг Аныяктар хүнүн байырлааны үрде болбаан. Локдаун чылдарында чыглып келген идеялар, чогаадыкчы потенциал дүүн Аныяктар сесерлиинге частып үнген ышкаш болду. Тываның ажылчын аныяктары, студентилер болгаш школачылар спортта, хөй-ниити ажылдарында болгаш өске-даа адырларда чедиишкинниг болуп турар. Ону бистиң аныяктарывыс Россияның чемпионадының үезинде демниг, шынарлыг ажылы-биле бадыткады.

Бо хемчегге дыка хөй аныяктар эки турачылар болган. Олар чаңгыс аай командаже шымныгып киргеш, улуг хемчээлдиг спортчу хемчегниң организастыг үелерин иштинден көрген. Оон аңгыда РЧ-ның база бир организакчылары болганнар. Оларның аразында студентилер болгаш школачылар бар. Оолдар, уруглар өске черден келген спортчуларга чугула медээлерни берип, Кызылдың иштинге үдеп, дериг-херекселдер-биле хандырып турган. Аныяк эки турачылар республиканың дугайында ат-алдарлыг аалчылар эң-не эки сактыышкыннарлыг болурун чедип алганнар. Бистиң төрээн черивиске оларга эки, таарымчалыг болуп, хевис кырынга хүрежиринге чүү-даа шаптыктаваан.
Аныяктарывыс дээш чоргаарланыр бис, моон-даа соңгаар оларга деткимчени көргүзүп, дузалаарывыс албан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
#Деньмолодежи

Предыдущая запись
Тыва дээди эртемниг эмчилерни өөредир
Следующая запись
 «Бис кады бис. Спорт» деп паралимпийжилерниң чайгы оюннары болуп эртер
Меню