Аныяк шүлүкчү

Соруктуг Шивитпей Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайынга 1999 чылдың август 15-де бөдүүн өг-бүлениң хеймер оглу болуп чаяаттын­ган. Школачы чылдарында шүлүк чогаалын шенеп бижип эгелээн. 2017 чылда Арыг-Үзүү ортумак школазын чедиишкинниг дооскаш, ол-ла чылын Тываның күрүне университединге кирип алган. Ук өөредилге черинде филология факультединде «Сорунза» чечен чогаал каттыжыышкынының кежигүнү. «Тыва Мотиватор», «Шын», «Улуг-Хем» солуннарынга шүлүктерин үндүрген. 2022 чылда Тываның чогаалчылар эвилелиниң удуртуп эрттиргени «Аныяк шүлүкчү» мөөрейинге чедиишкинниг киришкеш, 2-ги черге төлептиг болган.

Өске кижи
Хары хейниң эргеледии,
Сагыжыңга эки-дир бе?
Хайыралдыг эжиң мени,
Сактып келгеш канчап чор сен?
Өске кижи өпейинге,
Өзү-баарың чылып чор бе?
Сактыышкынның ханызында,
Сарыың меңээ чедер-дир бе?
Карактарың чыраан оду,
Канчап чүге муңгак болду?
Кара чаңгыс эжиң чокта,
Кандыг-дыр че өске кижи?

Сактыышкын
«Будуктуг ыяштың кыры-биле,
Булуттуг дээрниң адаа-биле,
Ырак черде эжим сенче
Ырлыг чагаам шелип ор мен …»
Шак-ла мындыг чагааларым,
Шагаан-Арыг хоорайже-ле
Чаңгыс эвес шуужуп турган
Чаптанчыг-ла чашкы үем.
Чагаам алгаш, харыы ыдар
Чараш уруг ам бо хүнде
Өпей ырын салып орар
Өглүг-баштыг ава болган.
Салымывыс кокпалары
Сени, мени доңнаштырбаан,
Ынчалза-даа чашкы шаавыс
Ындын ыры бисти кагбаан.
Пөрүк ынакшыл
Чаның-биле каржып эрткеш,
Чандыр черле көрбес мен чоп.
Сонуургааным күштүү ол бе?
Сооңче көрүп артып каар мен.

Үнер-кирер эжик чаңгыс
Үргүлчү-ле душчуп кээр бис .
Каржып эрткен санымда-ла,
Караам көзү чүгле сенде.

Дидимненгеш чугаа ээреп,
Диттип черле шыдавас мен.
Сенчилеп каан хаалга дег,
Сеткил-чүрээм таан пөрүк.

Таптыг-дыр бе?
Үезинде сактыр боор сен,
Үер суунда байлаңнар дег,
Чеже оолдуң ортузунга
Чечектелип чорааныңны.
Шырай-арнын холуй көрүп,
Шыдал-күжүн бодап тургаш,
Уштулаңнааш бир-ле төлге
Ушкажыпкаш чорупкан сен.
Суур санай дидир-дидир,
Сурааң үнген, чанып келдиң.
Сурас төлдүг, дулгуяк бооп,
Суму черден ыравадың.
Далдап чорааш таска дүштүң.
Таптыг-дыр бе? Ол бир кижи.

Соруктуг ШИВИТПЕЙ.

#тыванын_аныяктары солуннуң март айда үндүрүлгезинден.

Предыдущая запись
Воспитанница хореографического колледжа Анюта Сувак стала победительницей улан-удэнского конкурса красоты «Дангына и Тажы»
Следующая запись
Молодые парламентарии Республики Тыва провели первую Выставку «Молодые ученые – будущее России»
Меню