Амыдыралдың чечектери хоорайны чаагайжыдып турар

Чайгы үеде элээди оолдар, уруглар акша ажылдап алыр күзелдиглер. Элээдилер ажылды тып ап турар, ынчалза-даа чыл санында хоорайның чаагайжыдылгазы болгаш ногаажыдылгазынче үлүг-хуузун киириштирбишаан, акшаны база ажылдап алган уруглар хөй. Шак ынчаар үени ажыктыг эрттирер арганы Кызыл хоорайда «Благоустройство» МУБ-та тургускан. Школачылар ук организацияның ажылчыннары-биле чечектерни суггарып, ону ажаап, хөрзүнүн чемишчидер ажылда хаара туттунган.

Олчей СЕРЕН

Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Шораан Теспижек: Награда нашла героя
Следующая запись
Арыг-Бажының уруглары күш-ажылчы
Меню