Амгы үеде кол хүлээлгевис: тускай шериг операциязында тыва дайынчыларга деткимчени көргүзери

Бөгүн Тываның В. Көк-оол аттыг Национал театрынга Ада-чурттуң кызыгаарларындан дашкаар шериг албан-хүлээлгезин күүседип чораан российжилерге тураскааткан болгаш Афганистандан совет шериглерни үндүргенинден бээр 34 чыл болганы-биле байырлыг хемчег эрткен. Ооң хүндүлүг аалчылары көрей, афган болгаш өске-даа дайыннарның хоочуннары болган. Ол ышкаш тускай шериг операциязынга киришкен болгаш амгы үеде-даа киржип чоруур тыва дайынчыларның ада-иези, өг-бүлезиниң кежигүннери чалаттырган.

Юрий Кара-оол, Тывада «Дайынчы акы-дуңма» хөй-ниити организациязының удуртукчузу:

— Бо чылын байырлыг хемчегниң кол угланыышкыны — тускай шериг операциязында тыва дайынчыларга болгаш оларның өг-бүлелеринге деткимчени көргүзери. Оон аңгыда аныяктар ортузунда патриотчу кижизидилгени база уламчылап турар бис. «Дайынчы акы-дуңма» организациязы аныяктарның «Волонтержу рота», «Юнармия» дээн ышкаш хөй-ниити организациялары-биле кады сырый ажылдап турар.
Тываның Баштыңы В. Ховалыгның чарлааны республикада Эп-дем каттыжылга чылында шупту демивисти төрээн чуртувустуң камгалалынче углаары чугула.

Байырлыг хемчег үезинде ТывКУ-нуң шериг кафедразының аныяк ажылдакчылары ок-чепсек делгелгезин кылган. Оон аңгыда Тываның Национал библиотеказының ажылдакчылары афганчыларның дугайында номнар делгелгезин организастаан.

Афган дайынының хоочуннары болгаш тускай шериг операциязының киржикчилери, оларның ада-иези, өг-бүлезиниң кежигүннеринге Тываның Баштыңы В. Ховалыгның мурнундан Чазак даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Сады байыр чедирген.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Вакцинация против Covid-19
Следующая запись
Шагааның хемчеглери каяа болурул?
Меню