Ак-Довурактың аныяктары

ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелиниң даргазы Эртине Куулар сентябрь 1-ниң хүнүнде Ак-Довурак хоорайның аныяк башкылары-биле ужурашкан.

«Ак-Довурактың аныяк башкылары бедиктерже үнеринге белен. Аныяктар ортузунда арга-шинектер дугайында чугаалаштывыс. «Аныяк башкылар школазын» боттары эрттирип, аңаа мергежилиниң янзы-бүрү талаларын сайгарып турарлар.
Оон аңгыда «Аныяктарның бот-идепкей төвүнүң» ажыл-чорудулгазы-биле таныштым. Ону 2021 чылда грант тиилекчизи ажыткан. Дериг-херекселдерни грант акша-хөреңгизи-биле саткан болгаш, аныяктар ону чөптүг ажыглап турарлар» — деп, Эртине Куулар чугаалаан.

Ак-Довурактың аныяктары Эртине Кууларның удуртулгазы-биле аныяктар политиказын бирден бирээ чокка сайгарганнар. Федералдыг болгаш регионалдыг хоойлуларда карышкактар бары илерээн. Ону 2023 чылда эде көөрүн планнаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#МолодёжьТувы #МолодёжьАкДовурака

Предыдущая запись
Дүүн Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазынга «Маадырның партазын» ажыткан
Следующая запись
Новый учебный год стартовал как в российских школах и колледжах, так и в вузах
Меню