Айдана Ховалыг: амгы үениң аныяк кижизи кандыгыл?

Амгы үениң аныяк кижизиниң дугайында хөйү-биле чугаалап болур. «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы хөй-хөй аныяктар-биле ужуражып, оларның үзел-бодалдарын дыңнап турар. Кижи бүрүзүнүң көрүжү аңгы-аңгы. Ынчалза-даа шупту чаңгыс аай бодалды илередип турар.

Бо удаада «Тува 24» каналдың тележурнализи Айдана Ховалыг «ТА»-ның номчукчуларынга мындыг сөстерни дамчыткан:

— Амгы үениң аныяк кижизи кандыгыл? Ол, бир дугаарында, активчи, салым-чаяанныг, кызымаккай, күш-ажылчы, экииргек. База эң-не кол чүүл – төрээн чуртунуң патриоттары. Тыва аныяктарның хөй янзы талазын чаңгыс сөс-биле, чаңгыс угда илередири болдунмас.

Республиканың девискээринге Аныяктар хүнүн чыл санында эрттирип турар бис. Бо чылдың база бир онзагайы – Кызылга хостуг хүрешке Россияның чемпионады эрткени болур. А аныяктар аңаа киржилгелиг болганы чугаажок. Бир кижи мөгелер дээш аарыкчылап, а бир кижи эки турачы болуп турган. Бистиң регионувусче улуг масштабтыг болуушкуннарны хаара тудары дээрге-ле, дүрген темпиге сайзыраары болур.

Ооң-биле чергелештир республиканың аныяктары чыл санында янзы-бүрү чергениң мөөрейлеринге, шуулганнарынга киржип, грантыларны тиилеп ап турар. Оларда төрээн Тывазының сайзыралынче угланган санал-бодалдар хөй. Ындыг-даа болза, аныяктарга дагдыныкчыларындан болгаш эш-өөрүнден деткимчени көөрү чугула.

Аныяктар хүнүн таварыштыр Тываның аныяктарының амыдыралчы оруунга чедиишкиннерни күзээр-дир мен. Бүдүн делегейниң чаагай чоруу дээш салдынган сорулгаларывыс бүдер-ле болзун!

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Активисты Молодежного движения РТ «Добрые сердца Тувы» провели генеральную уборку буддийского барабана «Мани Хурту»
Следующая запись
Сугга айыыл чок чорук ада-иеден хамааржыр!
Меню