Аңгыр Күжүгет: хууда сайгарлыкчы

Аңгыр Күжүгет – «Торты от Дариночки» бүдүрүлгезиниң аныяк удуртукчузу. 2021 чылдың май айдан тура хууда херээн ажыткан. Куда, дой, байырлалдарга дыка чараш, чаагай торттарны кылып турар. Ырак кожууннардан кээр доктаамал садып алыкчылары хөй. Ол Кызылдың ортумак өөредилге черинге повар-кондитер мергежилди чедип алган. Аңгыр – бөдүүн болгаш биче сеткилдиг ава-ачаның уруу. Кады төрээн кыс дуңмазы Айслана база угбазының чанында ажылдап чоруур. Ада-ие кыс уругларын кызымаккай күш-ажылга кижизиткени моон-на илдең. «Тываның аныяктары» солуннуң бо хүнгү аалчызы – хууда сайгарлыкчы Аңгыр Күжүгет.

– Май айда чаңчыл езугаар бүгү делегейниң Өг-бүле хүнүн демдеглээр болгай. Боттарыңарның аныяк өг-бүлеңерни «ТА»-ның номчукчуларынга таныштырып көрүңерем?

– Өөм ээзин Алим дээр, 27 харлыг. Амгы үеде 55-ки даг-адыгжы бригадазында керээ езугаар ажылдап турар. 2 уруглуг бис. Улуун Саша дээр, 5 харлыг, бичиизи – Ева, 3 харлыг. Иелээ садик барып турарлар.

– Повар-кондитер мергежилди канчап сонуургай берген силер?
– 8-9 класс тургаш, торттар кылып эгелээн мен. Баштай чаңгысклассчыларымга, эш-өөрүмге, төрелдеримге кылып турдум. Ол үеде торттар дыка бөдүүн турган. 1 килде 400 акша дээш эгелээн мен. Ада-ием бажыңынга, бичии чем кылыр өрээлинге, дүне када дыка быжырттынар мен, духовкаже суп каан бисквиттерим уттупкан-даа болур мен, а олар карарып калган болур. Эгезинде бисквиттерим болдунмайн турган, ютубтан видеолар көрүп эгелээш, чоорту эки кылыр апардым. Торттар эгезинде анаа сонуургалым турган. Оон 11 класс соонда, ынак ажылым деп билип калдым. Ортумак өөредилге черинче дужаап алган чылдагааным: аңаа мени дыка чараш торттар кылырынга өөредип каар деп бодаан мен. Аңаа чүгле эге чадазын өөредир. Ам кондитер кижиге эге чадазын билир болуру кол. Ону өөренип алганымга, хомудавас чордум, башкыларывыс дыка эки. Олар бисти дыка хөй чүүлдерге өөреткеннер.
Кыжын Чаа чыл таварыштыр столоваяга торттар кылып турган бис. Торт кырынга кремден роза кылыр даалга берген, а роза кылыры дыка берге. Шак ынчан ону кылып өөренип алган мен. Ынчалдыр-ла бажыңымга чагыглар хүлээп эгелээн мен. Бажыңывыс ыраккы Каа-Хемде, чагыдып алыкчыларым ырак-даа болза, дөмей кээр.

– Торттар кылыр бүдүрүлгеңер канчап ажыдып алган силер?
– Чазын чагыгларым дыка хөй апарган, чагыглардан өске мастер-класстар база эрттирип эгелээн мен. Чааскаан четтикпейн база турган мен, чем кылыр өрээлим бичии, ажы-төлүм база шаптыктаар, ынчангаш бодумга хоорай иштинге оран-сава хөлезилеп алыр деп сорулга салып алдым. Колдуунда өртээ аар болгаш септелгези чок черлер бар болган. Бир кондитер риелтор таварыштыр тып ал деп сүмелээн. Ийи хонук ма­наан мен. Оон чуруктарын октап берди. Бирээзин шилип алгаш, ээзи-биле ол черни барып көргеш, алыр кылдыр дугурушкан бис. Оран-саваның турар чери болгаш өртээ меңээ таарышкан.

Керээни чарып алгаш, дүлгүүрүн ап алган мен. Ынчан өөрээнимден бодумга бүзүревейн, холдарым сирилеп турган. Хөлезиже чараан акшам өртээн 2-3 хонук дургузунда ажылдап алган мен. Продукциям дүрген саттынзын дээш, садып алыкчыларымга капкейкилер белекке берип турдум. Чоорту септелге кылып эгелээн мен. Неделя хире болгаш, бажыңымга чыткан шупту херекселдеримни эккеп алдым. Ол үеде өөм ээзи дыка дузалаан, 25 муң-биле соодар хааржакты садып берген. Оон бодум бичиилеп дериг-херекселдерни садып алган мен. Чагыгларым хүнден хүнче көвүдеп-ле турган. Мастер-класстарны улуг-хүн бүрүзүнде-ле эрттирип турар мен. Хүннүң-не садар кылдыр торттарны база кылып турар бис.
Кылган продукциям шынары эки болзун дээш, өөренип-ле турар мен. Ынчангаш Москвага база өөренип алгаш келдим.

Орлаана Даржай чугаалашкан.

Архивтен алган

Предыдущая запись
Уехал на Тавриду, чтобы подарить частичку Тувы
Следующая запись
Кышка белеткел
Меню