Өглер кемпингизи

Өглер кемпингизинге чүгле республиканың аалчылары эвес, а өске хоорайларда чурттап чоруур чаңгыс чер чурттугларывыс чылдың кайы-даа үезинде кээп дыштанып болур. Шак мындыг төлевилелди #Команда_Тувы_2030 аныяктар шуулганының киржикчизи Буян Монгуш киирген.

«Алтай Республикаже дыштанып чорааш, оларның дыштанылга черлерин сонуургаан мен. Хоорайны долгандыр чурттакчыларның арыг агаарлыг черге дыштаныр ынак черлери бар. Хем азы хөл кыдыында ногаан арга-арыг-биле бүзээлеттинген кедергей чараш черлер болур. Ынаар чиик машина-биле чеде бээр. Эгезинде чурттакчылар кандыг-даа чөпшээрел чокка, кара туразында ажыглап турганы билдингир. Ооң соонда тывынгыр кижилер тус черниң удуртулгазындан ол черлерни хөлезилеп алгаш, хем чоогунда хадылыг арганы долгандыр өглер тиккеш, дүрер оруннарны салган, а ортузунда улуг даштардан одаг кылып каан. Столдар болгаш сандайларны база-ла чудуктардан кылган. Турист кижи бүрүзү ооң дерилгези барык халас үнгенин эскерип каар» — деп, шуулганның киржикчизи, Москва хоорайда ажылдап чоруур Буян Монгуш таныштырган.
Буян Монгуштуң бодап турары-биле алырга, ооң төлевилелин амыдыралга боттандырып болур. А чүге ыяап-ла оларның турисчи баазазын шилип болурул?
«Бо айтырыгга эң-не кол харыы – камгалалдыг болгаш төлевирлиг турлаг. Ийе, арга ортузунга төлевирлиг турлаг херек. Чүге дизе өг-бүле дыштанып келген дижик. Шупту хөлге эштип, арыг агаарга дыштаныксаар. А машинаны бир-ле кижи кадарар апаар. Ынчангаш туристер хоорайда ышкаш «стоянка» өртээн изиг күзелдии-­биле төлээрлер» — деп, ол демдег­лээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Долузу-биле «Тыванын аныяктары» солуннуң 9-ку үндүрүлгезинде.

Предыдущая запись
Барыын-Хемчикте биче хемчээлдиг куш фермазы ажыттынган
Следующая запись
Ак-Довурак хоорай кадык амыдырал дээш
Меню