«Үш эртине»: Улуг-хемчилер этнодиктантыны бижээн

Республика чергелиг «Үш үне» деп этнодиктантыны Улуг-Хем кожууннуң тыва дыл болгаш чогаал башкылары суурларга болгаш хоорайга бижиттиргеннер. Киржикчилерниң саны хөй болгаш назы-хары аңгы-аңгы болган: 5-ки класстың өөреникчилеринден эгелээш, улуг назылыг улустарга чедир.

Этнодиктантыны ноябрьның 1 — тыва дыл хүнүнге тураскаадып эрттирген. Тыва дылын үнелеп, диктантыны сонуургап, ооң кижиге ажыктыын болгаш үнелиин киржикчилер онзалап, демдеглеп турар.

Мооң мурнунда чылдарга бодаарга, киржикчилер тыва хевин кедип алгаш, диктантыны бижип турары база чоргааранчыг. Ол ышкаш чылдың-на диктантыны бижииринге кожуунувуста тудуг техникумунуң башкыларын демдеглевес аргажок. Бо чылын олар база удуртукчу даргазы Билдей-оол Михаил Маадыр-оолович-биле демниг бижээннер. Ол ышкаш Эйлиг-Хем школазының директору Дамдын Владимир Март-оолович, суму баштыңы Быштак-оол Рада Кара-ооловна, ол-ла школаның ажыл-агый эргелекчизи Попуу Чойган Владимировна, Товуу Херелмаа Кара-ооловна, Иштии-Хемден Байырмаа Урана Чыртай-ооловна, Торгалыгдан улуг назылыг өг-бүле Буян-Хөө Евдокия Кыргысовна, Буян-Хөө Байыр-оол Тюлюшевич, Арыг-Үзүүнден Солдуп Шойчат-оол Валерьевич, Сандый Айлаңмаа Михайловна, Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар ортумак школазының директорунуң өөредилге-кижизидилге талазы-биле оралакчызы Монгуш Сайзана Петровна диктант бижииринге идепкейлиг киришкен. Ийи-Тал сумузунуң чону чылдың диктантыга идепкейлиг киржирлер.

Диктант чүгле дылга хамаарышкан айтырыгларлыг эвес, харын Тываның төөгүзүн, культуразын, дыл, чогаал талазы-биле чоннуң билииниң деңнелин тодарадып, төрээн дылын кадагалаарынче чоннуң кичээнгейин угландырып турары онзагай.

Предыдущая запись
Чадаана: Тергиин ыраажы ада
Следующая запись
Виктор Ондар: Контракт выполнен с честью
Меню