Улуг-Хемде сиген кезилдези

Улуг-Хем кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, амгы үеде Шагаан-Арыгда база сумуларда арат-фермер болгаш хууда дузалал ажыл-агыйлары ниитизи-биле 4000 га сиген шөлүн кескен. Ортумак дүжүт 8 ц/га турда, 2880 тонна сигенни белеткээн. Планның күүселдези 16,7 хуу.

#мал_чеминиң_белеткели

Предыдущая запись
Улуг-Хемде чаагайжыдылга
Следующая запись
В Туве появится онлайн-платформа «Угольная продукция»
Меню