Тываның малчыннары уксаалыг мал-маганның XVIII Сибирь-Ыраккы чөөк чүк делгелгезинге тиилээн

2022 чылдың июнь 2-5 хүннеринде Забайкалье крайның Чита хоорайга уксаалыг хой база өшкүнүң 18-ки Сибирь-Ыраккы чөөн чүк делгелгези болуп эрткен. Чылдың-на эртип көдээ ажыл-агый делгелгези Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүк регионнарының мал ажыл-агыйларының уксаажыдылга ажылында чедиишкиннерин көргүзүп, амгы үениң чаа көдээ ажыл-агый техникаларын делгеп көргүзүп, көдээ ишчилериниң сонуургалын хаара тудуп турар. Ук хемчег уксаалыг малдарны делгээринден аңгыда, мал ажыл-агыйның талазы-биле эртем-практиктиг конференцияны организастап, мал кыргыкчыларның мөөрейин, дүктүң шынарын ылгаарынга мастер-классты эрттирип, аъттарны чарыштырган.
Бо чылын Бурятия, Тыва Республикалардан, Приморье база Забайкалье крайлардан шупту 19 ажыл-агый 150 хире баш уксаалыг хой, өшкүлерни делгелгеге киириштирген. Забайкалье крайдан эң хөй – 11 ажыл-агый киришкен болза, Тыва Республикадан дөрт, Бурят Республикадан үш ажыл-агый малдарын эккелген. Бо чылын ук хемчегге Приморье край бир дугаар киришкен. Делгелгени сонуургап Россияның сес регионундан база кожа-хелбээ Моолдан аалчылар келген.
18-ки Сибирь-Ыраккы чөөн чүк делгелгезиниң Эксперт комиссиязының протоколунга даянгаш, уксаалыг бүдүрүкчү кошкарлар, хуналар, төрүүр хойлар, өшкүлер, тогду хураганнар аразындан чемпионнарны илереткен. Делгелгениң кол шаңналы — Забайкальениң губернаторнуң салганы “Нива” автомобильди Тыва Республиканың Эрзин кожуундан Эртине Манзайның удуртканы “Бай-Хөл” агрокооперативке тывыскан.
Ол ышкаш Тыва Республиканың ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң “Сайзырал” ажыл-агый (удуртукчузу Сайлык Куулар) өшкү ажыл-агыйлыг бүдүрүлгелерниң аразынга тиилээш, 200 муң рубльдиң сертификадын алган.
“Бай-Хөл” агрокооперативтиң даргазы Эртине Манзай командазы-биле 2008 чылдан тура бо делгелгеге доктаамал киржип келгенин, ооң үре-түңнели мындыг улуг шаңналда эккелгенин өөрүшкү-биле дыңнадып, ТР-ниң Чазаанга, Көдээ ажыл-агый яамызынга, кожуунунга, кады ажылдап чоруур эш-өөрүнге четтиргенин илереткен.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Долзат Ооржак бүгү Россияның Студенчи эртем каттыжылгаларының дипломун чаалап алган
Следующая запись
Тыва чаагайжыдылга объектилерин бадылаар талазы-биле эң идепкейжи регионнар санынче кирген
Меню