Тывага бүдүрген: “Ирбис cake”

“Ирбис cake” кондитер кылыг­лар бүдүрүлгези рес­публиканың рыногунда алды чыл ажылдап турар. Ук бүдүрүлгениң ийи цегинде хүннүң-не амданныг чээрби торту, он беш янзы кондитер кылыгларын быжырып турар.

Бүдүрүлге үжен кижини ажылче хаара туткан. Команданың бир кезии кондитер цегинде, артканы кофейняларда ажылдап турар. Аныяк сайгарлыкчы Covid-19 хамчыындан киирген шеглел- кызыгаарлаашкыннар үезинде шупту ажылчын олуттарын арттырып ап шыдаан.
“Ирбис cake” кондитер кы­лыг­лар бүдүрүлгезиниң удуртукчузу Наталья Умановская ук бизнести “узун шөлээге” тургаш ажыдып алган.
– Узун шөлээ үезинде кижиге хөй хостуг үе тыптып келир. Ол ынчан аваларга боттарының сонуургалдарындан орулганы ажылдап ап болур аргалар ажыттынар. Бистиң командавыс­та арга-дуржулгалыг он ажыг кондитер ажылдап турар. Олар-даа, мен-даа билиивисти доктаамал бедидип, өөренип турар бис – деп, кондитер чугаалады.

Кырган-авазының салгакчызы
Натальяның кырган-авазының холу чемзиг болгаш аажок чаагай торттар быжырар турган. Ооң амданын уйнуу ам-даа сактып чоруур.
– Өг-бүлевисте шупту алды кижи бис. Бир катап, беш харлыымда, бажыңга чаас­каан артып калгаш, амданныг чем кылырын шиитпирлеп алган мен. Ынчан бир дугаар блины быжырарын оралдашканым ол. Улаштыр кырган-авамның крем кылып турарын сактып, ону белеткээрде, хөй крахмал хо­лааш, беш ажыг сакпың кремни хайын­дырган мен. Угбаларым кежээ мээң “үүлгедиимни” көргеш, көгүде аарак кончаан улус. Чеже торттарымны өрттетпээдим дээр. Ооң мурнунда бажыңга торттарны чагыг ёзугаар быжырып турган мен. Өөм ээзи соодукчуну ажыдыптарга-ла, ында торттардан өске аъш-чем чок болур турган. Черле ынчаш чагыглар көвүдей бээрге, кондитер кылыг­лар кылыр бүдүрүлге ажыдар айтырыг чайгаар-ла тургустунуп келген – деп, кондитер бизнезиниң кан­чаар эгелээниниң дуга­йында таныштырды.

Чагыдып алыкчының кү­зели-биле
Кондитер кылыгларының бүрүлгезинче кирип келирге-ле, дораан чаагай ваниль чыды думчукка кээр. Наталья торт каас­таар янзы-бүрү аъш-чемге ажыглаар будуктарын, фломас­терлерин, өске-даа херекселдерин көргүзүп тайылбырлады. Кисточказын тудупкаш, овур-хевирлерни каастап эгелээрге, чурукчу-даа апаар, торттарны чогаадыкчы каастап эгелээрге, дизайнер-даа апаар, хөй каът торттарны бы­жыг­лап тургу­зуп эгелээрге, архитектор-даа а­паар…
Чагыдып алыкчының күзели-биле кандыг-даа хевирлерни чогаадып, мастикадан сиилбип кылыр. Чижээ, бичии уругларга фея, балерина, пони, оолдарга кино маадыр­лары, улуг кижилерге мергежилиниң аайы-биле фотоаппарат, ном, хөгжүм, спортчу херексел….

Карамельден дириг амытаннар чогаадыр
Кондитер ристен кылган саа­зынга аңгы-аңгы өңнүг нарын овур-хевирлерин үндүрүп болур тускай принтерни садып алган. Чамдык садып алыкчылар аар, кил базар дүрзүлерниң орнунга чараш чуруктарлыг торттарны чагыдып турар. Принтерге чараш өңнүг нарын чуруктарны үндүрүп болур. Аныяк сайгарлык­чы карамель-биле ажылдаарын өөренип алганын улуг чедиишкин деп санаар, чүге дизе ол – чаа угланыышкын. Чаа суугуга карамельден аажок чараш дириг амытаннарны болгаш оон-даа өске дүрзүлерни чогаадып кылыр аргалыг.

Социал четкилер дамчыштыр
Найысылалдың чурттакчыларының сонуургаары чизкейк, кекс, имбирь холаан пряник, торттарын эң-не эки шынарлыг продуктулар-биле бүдүрүп турар. Кат-чимис­терден кылган торттарга чагыдып алыкчылар аажок ынак. Наталья тус черниң бүдүрүкчүлерин деткип, олар-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар.
Аныяк сайгарлыкчылар интернетте социал четкилер дамчыштыр чагыгларны хүлээп ап, садып алыкчыларның хереглелдерин хандырып, чаа барааннарының чуруун тырттыргаш делгеп турары дыка эптиг.
– Интернетте бар социал четкилер дамчыштыр бүдүрген кондитер кылыгларының чуруктарын тырттыргаш салып, бижидикчилеривис­тиң саналдарын, чагыг­ларын өөренип турар бис – деп, ол немеди.

Уругларга чигирзиг белек
Аныяк сайгарлыкчы кадык­шылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлаттынган уругларга база чигирзиг белек сөңнээр чаагай чаңчылдыг.
– Чуртувустуң аңгы-аңгы булуңнарының кондитерлери “Чигирзиг буян” деп бүгү Россияның акциязынга катчып, уругларны болгаш аваларны деткип, амданныг торттарны сөңнеп турар. Кадык-шинээ кызыгаарлаттынган ажы-төлүн азырап, кижизидип турар аваларга кижи чүгле мөгеер.
Ол авалар дээрге маадырлар-дыр. Ынчангаш бо ачы-буян акциязынга чылдың-на киржип, уламчылаар күзелдиг мен – деп, Наталья онзалап демдегледи.
Ол харык-шинээ кызыгаарлаттынган уругларга кондитер кылыг­лар кылырынга мастер-классты база эрттирип турар.
Шончалай ХОВАЛЫГ.

Предыдущая запись
Получают ли студентки пособие по беременности и родам?
Следующая запись
Чаян Ондар: «Этот проект даст молодым парням уникальный опыт в жизни, который им пригодится в дальнейшем»
Меню