Тываэкспо: сайгарлыкчыларга деткимче

Тыва экспо садыг-делгелге 10 ажыг чыл иштинде аныяк хуу сайгарлыкчыларны, бүдүрүлгелерни деткип келген. Бо чылын база Тываның, Хакасияның, Красноярскының болгаш өске-даа хоорайларның бараан бүдүрүкчүлери делгелге-садыгланыышкында киржип келген. Бүдүрүкчүлер бараанын чүгле маңаа садып-саарарындан аңгыда, мындыг ярмаркалар үезинде херек кижилер-биле кады ажылдажылганың дугуржулгаларын, керээлерин чарып ап турары билдингир.
Тываэкспонуң киржикчизи «Тувинка» ателье, «Монголка» садыының ээзи, хуу сайгарлыкчы Оюмаа Жамс: «Бо чылдың эгезинден эгелеп национал тыва хептер даараар ателье ажыдып алган мен. Мооң мурнунда моолдан барааннар эккеп садып турган мен. Ательени ажыдып алырым билек, пандемия эгелей берген, ынчангаш хереглелин бодап камгалал маскалар даарап, эмнелгелерге камгалал хептер даарап эгелээн мен. Чагыгларны бодум организацияларны кезип тургаш тып ап турган мен. Амгы үеде национал хептер даарап турар бис. Даараан хептерни «Монголка» садыында садып турар. Чагыг езугаар база ажылдап турар бис. Мээң-биле 7 даараныкчы ажылдап турар. Оларның аразында хөй ажы-төлдүг авалар база бар. Амгы үеде Шагаага белеткенип эгелээн бис.
Мени Тываэкспоже чалаанынга дыка өөрүп тур мен. Бир дугаар киржип тур мен. Мооң мурнунда-ла дыка киржиксээр турган мен. саң-хөө талазы-биле арай берге турган болгаш, киржип шыдавайн турган мен. Бо удаада «Бизнесинкубатордан» долгап келгеш, халас киржирин сүмелээрге – өөрүшкүм кызыгаар чок. Аныяк хуу сайгарлыкчыларны деткип, дузалажып турары дыка эки. «Тываның аныяктары» солун таварыштыр Тываэкспонуң организакчыларынга, «Бизнесинкубаторга» четтиргеним илередип тур мен. Мындыг үеде улус шоолуг келбес боор деп бодаан мен, садып алыкчылар дөмей-ле кээп, хереглээн чүүлдерин ап турлар».И.Ярыгинде эртип турар Тываэкспо ярмарка октябрь 16-дан 18-ке чедир үргүлчүлээр.
#тываэкспо #предприниматели #регионы #тыванын_аныяктары_солун #сылдысчыгаш_солун
Предыдущая запись
Чурттакчы чонга тайылбыр
Следующая запись
Его смысл – помочь получить высшее образование
Меню