Тес-Хемниң кожуун Наадымы эрткен

Тес-Хем кожууннуң чону эң кол национал байырлалдарның бирээзи – Наадымны бедик деңнелге эрттирген.

«Наадым – тыва чоннуң чүс-чүс чылдарда езу-чаңчылдарын амгы үеге чедир кадагалап чоруур малчыннарның, көдээ ишчилерниң байырлалы-дыр. Наадымда тыва хүрешти, ча адарын база аът чарыжын эрттирери чаңчылчаан. Бо хүннерде оон-даа чараш мөөрейлер, көрүлделер-биле байырлал шинчи кирип турган. Ынчалза-даа ол чүгле оюн-тоглаа эвес, а малчыннарны бедик үнелеп, чаңчылчаан ажыл-агыйны деткииринге дузалап турар» — деп, кожууннуң удуртулгазы дыңнаткан.

Ол ышкаш кожууннуң удуртукчулары Наадым байырлалын организастаарынга улуг үлүг-хуузун киирген ажылдакчыларның эки ажылын онзагайлап демдеглээн. Наадымның хемчеглери шупту чогаадыкчы-даа, техниктиг-даа талазы-биле бедик деңнелге эрткен. Чурттакчы чон эвилең-ээлдек, позитивтиг сагыш-сеткилин илереткен. Оон аңгыда байырлал үезинде чонга таарымчалыг болгаш айыыл чок чорукту тургусканын демдеглээри чугула.

«Кожуунувус Наадымы бедик деңнелге эрткенинге өөрүп олур мен. Улуг байырлалды белеткеп, тос кожуундан чонну уткуп хүлээп алыры белен эвес ажыл-дыр. Ооң-биле чергелештир суурувус ишти чаарттынып, арыг-силиг апарганын эскерген боор силер. Ол – албан организацияларның ишчилериниң каш хонук кылган ажылынын түңнели. Самагалтай суурувустуң ол-ла чараш овур-хевирин арттырып, арыг-силиг болуулуңар, чонум!» — деп, социал четкилерде кожууннуң албан езу арынында чурттакчы чон бижиктерни арттырган.

Тес-Хемниң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Ойна» артельдиң орукчулары Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурунче орукту дескилээн
Следующая запись
В столице Тувы началась приемка детсадов после ремонта
Меню