Таңды кожуун: 1 дүргек сигенниң өртээ 1500 рубль

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Таңды кожуундан дүргектиг сигенни чиик өртекке садып ап болур. Ол дугайында ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Алик Монгуштуң удуртулгазы-биле республикада мал чеминиң белеткелинге хамаарышкан хуралга чугаалашкан. Сөөлгү медээлер езугаар Тываның аграржылары мал чемин 60 хуу күүсеткен.

— Мал чеминиң кышка белеткели чүгле 5 кожуунда күүсеттинмейн баарының айыылы бар. Бии-Хем, Тес-Хем, Эрзин, Мөңгүн-Тайга болгаш Улуг-Хем кожууннуң чамдык черлеринде сиген багай үнген – деп, көдээ ажыл-агый яамызының оралакчы сайыды Руслан Ооржак дыңнаткан.

Кандыг-бир чылдагаан-биле кышка мал чемин белеткеп ап шыдаваан малчыннарга дүргек сигенни баш удур Таңды кожуундан садып алырын организастаар. Чагыгларны кожууннарның чагырга черлери хүлээп алыр. 250 кг бир дүргек сигенниң өртээ 1500 рубль болур, аңаа транспорт чарыгдалы немежир., Тес-Хем кожууннуң ажылдакчыларының баш бурунгаар санааны-биле алырга, 1 дүргек сигенни олар 2100 рубльге садып алыр аргалыг.

Республиканың көдээ ажыл-агый яамызы кышка мал чемин баш бурунгаар садып алырын сүмелеп турар.

Алена Нан-Хоо белеткээн

#көдээ_ажыл_агый

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чаян Хертек бүгү делегей чергелиг эки турачылар премиязының чартык финалынга тиилээн
Следующая запись
Төре-Хөл: «Арыг чурт» акциязы
Меню