Суурнуң хөгжүлдези

Чеди-Хөл кожууннуң Хендерге сумузунуң аныяк удуртукчулары Геннадий Натпит-оол база Аян Чимит-оол-биле «Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи ужуражып чугаалашкан. Оларның ажыл-ижин номчукчуларывыска сонуургаттывыс.
Аян Чимит-оол, Хендерге сумузунуң чагырыкчызы: — Чагырга чериниң ажылы чурттакчы чон-биле сырый харылзаалыг. Чаңгыс чер-чурттугларывыс янзы-бүрү айтырыгларлыг кээп турар. 190 хире бижимел билдириишкиннер кирген, 44 хире кижиниң амыдыралчы айтырыгларын шиитпирлешкен бис. Ол дээрге колдуунда чурттаар оран-савазын экижидеринче, бажың-балгадын хуужудуп алырынга, тудуг айтырыы, материалдыг дуза, чер айтырыы болур. Чагырганың ажылдакчылары чонга субсидия алырынга, янзы-бүрү чиигелделер, уруглар пособиезин алырынга база документ-саавырлар чыырынга дузалашпышаан, адрестиг дузаны чедирип турган. Черле бичии суурларда чон бот-боттарын деткижип чурттап өөрени берген. Ынчангаш берге байдалдарга таварышкан улузувуска дузалаары чаңчыл апарган. Бистиң суурувуста спорт сайзыралынче улуг кичээнгейни углап турар. Спорт, күш-культура-биле харылзаалыг аныяктарның, элээдилерниң база бичии чаштарның саны 280 четкен, ол дээрге чурттакчы чоннуң ортумак санындан алырга, 12 хуузу болур. Улусчу эгелээшкиннер чылында культура-массалыг хемчеглерни хораан турган. Бо чылын чурттакчы чонувус концерт, оюн-тоглааларны сонуургап, идепкейлиг киржип эгелээн. Ынчалза-даа черле коронавируска удур профилактиктиг нормаларны сагып чаңчыга берген бис.
Алена НАН-ХОО.
Долузу-биле «Тыванын аныяктары» солундан номчуур.
#көдээсуурнуңхөгжүлдези #улусчуэгелээшкиннерчылы #тыванын_аныяктары #аныякажылдакчы

Предыдущая запись
Азия төвүнде дыштанылга
Следующая запись
Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи в Туве состоится 25 июня
Меню