Шолбан Кара-оол бедик үнелелди болгаш бүзүрелди чаалап алган

ТР-ниң парламентизиниң даргазы Каң-оол Даваа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чазак Даргазы албан-хүлээлгени аңгылаар дугайында саналынга хамаарыштыр мынчаар чугаалаан:

— Федералдыг деңнелде чурттуң субъектилериниң аразында кандыг-бир инвестиция программаларынга киржип, боттарының регионунуң сонуургулдарын чедип алыр дээш база төлевилелдерин камгалап алыры-биле, шыңгыы адааннажылга чоруп турарын билип алырывыс чугула. Ол дээрге күүсекчи эрге-чагырга органынга канчаар-даа аажок улуг ажыл болур, ооң кадында республиканың хөгжүлдезиниң хууда планын күүседири, пандемия үезинде кризистиг байдалдарны ажып эртери, коронавирус хамчыының ийиги чалгыынга белеткел дээш оон-даа өске айтырыглар чазактың ажылын дыка аартаткан. Бо бүгү айтырыглар хүн бүрүде контрольду, шупту күштерни мөөңнээрин негеп келген.
Оон аңгыда чамдык оппонентилерниң бо албан-хүлээлгени аңгылаанын бодунуң албан-дужаалындан чоруп турарын илереткен чугаалары шынга дүүшпес. Эң кол харыысалга болгаш кол ажыл-чорудулга республиканың Баштыңында хевээр арткан. Харын-даа Шолбан Валерьевич Кара-оол бодунуң шиитпири-биле удуртукчуларның хууда харыысалгазын күштелдирген, ооң иштинде бодунуң база. Ол бодунуң шиитпирлиг, ажыл-херекчи чоруу-биле чурттуң удуртулгазының бүзүрелин чаалап алган, ол бедик үнелел-дир. Бис боттарывыс, тыва чон, Россияның президентизи Владимир Путинниң Тывага тускай хамаарылгалыын, камгалал сайыды, бистиң чаңгыс чер-чуртуувус Сергей Шойгунуң деткимчезин көрүп, ооң херечилери болуп турар бис. Эң-не кол чүүл – ол деткимчениң ачызында республиканың Баштыңы Тываның хөгжүлдезинге таарымчалыг байдалдарны чедип ап, аңаа быжыг өзекти тургузуп турар.

#ускореноеразвитие #Глава #Кара_оол #Тыва #ПредседательПравительства #Тыванын_аныяктары #Сылдысчыгаш #солун #парламент

Предыдущая запись
Коронавирустуң им-демдектери
Следующая запись
Мнение эксперта
Меню