Наадымның ажыдыышкыны Кызыл хоорайга август 13-те болур

Наадым байырлалының ажыдыышкыны август 13-түң хүнүнде Кызыл хоорайга болуп эртер. Ол дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда мынчаар бижээн:

— Наадым байырлалының организастыг комитединиң саналын деткидим. Олар байырлалдың ажыдыышкынын Кызыл хоорайга август 13-те кожуун бүрүзүнден мурнакчы малчыннарның чыскаалы-биле эгелээрин сүмеледи. Бистиң бодап турарывыс-биле алырга, Чоннарның эп-дем каттыжылгазының чылында Наадым ажыдыышкынының бо хевири дыка хөй кызылчыларны болгаш аалчыларны национал байырлалче хаара тудар. Оон аңгыда дорт трансляцияны организастаар бис. Май 1 чыскаалының үезинде ышкаш шупту кожууннарның чедиишкиннерин болгаш мурнакчыларның аттарын ыыткыр кылдыр чарлаар.

Мурнакчы малчыннарга күрүне шаңналдарын август 14-те Тос-Булакка тыпсыр. Эрткен чылын көдээ ажыл-агыйның ниити хемчээли 8,4 млрд рубль болган. 2022 чылдың кааңнаашкынын алыр болза, ол багай эвес көргүзүг-дүр. Эки түңнелдерни чедип алыр дээш бистиң малчыннарывыс дыштаныр хүннер, шөлээ чокка ажылдап чоруур. Амгы үеде республикада сиген кезилдези кидин түлүк чоруп турар. Төп кожууннарда болгаш Хемчик, Улуг-Хем ыйгылааштарында сиген эки үнген. Тес-Хем, Эрзинде база Бии-Хемниң чамдык черлеринде сиген чедимче чок үнген. Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы мал чеми белеткээр черлерниң байдалын хыналдага ап, малчыннарга туруп болгу дег чидиг айтырыгларны үе-шаанда шиитпирлээри чугула.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

#көдээ_ажыл_агый

Предыдущая запись
Добро пожаловать в Кызыл!
Следующая запись
Игра «Сочиняем сказку»
Меню