Кызылга кылымал шывыглыг футбол шөлү туттунар

Эрткен чылын Россияның Чазаа 2 млрд рубльди ажык хевирниң күш-культурлуг-кадыкшылга шөлдерин тударынче аңгылаан. Регионнарның хоорай-суурларынга 100 хире объектини тудар. Шак-ла ындыг ажык хевирниң спортчу шөлү Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунга база туттунар.

Кызылдың Олимпийжи курлавырлар спортчу школазының директору, хостуг хүрешке спорт мастери, сумога бүгү делегей клазының спорт мастери, Тываның «Начын» мөгези Буян Бурбучук спортчу объектилер тудуунуң дугайында мынчаар чугаалаан:

— Аныяк-өскенниң кичээнгейин спортче, кадык амыдыралче углаар арга-шинектер көвүдеп турары дээш өөрүп тур мен. Спутник микрорайонунга туттунар ажык кылымал шывыглыг шөл спорттуң сайзыраарынга база бир улуг идиг-дир. Спортчу белеткел үезинде бүгү-ле таарымчалыг байдалдар турар болза, түңнели дораан көстүп кээр.

Чаа туттунар кылымал шывыглыг футбол шөлүнүң иштинде баскетбол, волейбол шөлдери, маңнаар орукчугаштар, кудумчунуң спортчу комплекизи кирип турар. Ол ышкаш 100 кижи олуттуг трибуна база турар.

Эрткен чылын девискээрин хемчээп, чер ажылдарын дооскан. Ында бордюрларны болгаш комплекстиң бетондан таваан кылган. Амгы үеде төлевилелди боттандырары уламчылап турар: резина шывыгны болгаш өске-даа дериг-херекселдерни салып эгелээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#спорт

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Онзагай байырлал
Следующая запись
Педагогическому составу лагеря «Чодураа» проведены психологические мероприятия
Меню