Губернатор төлевилелиниң киржикчилери

Виталий Артурович биле Байырмаа Николаевна Салчактар — каш чылдар дургузунда чер документилерин кылырынга чонга ачы-дузазын чедирип чоруур аныяк өг-бүле. Кайызы-даа Улан-Удэ хоорайның В.Р. Филиппова аттыг көдээ ажыл-агый академиязының доозукчулары. Чаа дооскан аныяктар чаңгыс коллективке ажылдааш, бир дугаар бот-боттарын коллегалар кылдыр таныжып, көрүшкеннер. Кады ажылдап турар эштери баштактанчып, бо-ла оларны «кадарлай» бээр турганын олар: «Ынчап турда, сагыш аны бергенивис ол ирги бе» – деп, хүлүмзүрүг-биле сактыр болдулар.
2013 чылдан эгелеп боттары хуузунда ажылдаар деп шиитпирлеп алгаш, «Геокадастр» КХН-ни ажыдып алганнар. Баштайгы чагыкчылары төрелдери, таныыр кижилери болган. Чоорту ажыл шуудап, ажы-төлүн азыраар, кол орулга бээр чери болу берген. Ам бо үеде күрүне чагыгларындан эгелээш, хууда кижилерниң чагыгларынга чедир кылып турарлар. «Чагыг­ларны күш четтинмейн, оочурун манап чыдар кылдыр, карак-кулак чокка хүлээп алыксавас бис. Бир ажылды кыска хуусаада, шынарлыг кылдыр, эчизинге чедир кылып бериптерин бодап, ажылдап турар бис. Чогум ажылдың хөй кезиин өөм ээзи кылып турар. Мен шыдаар шаам-биле дузалажырын кызыдар мен» – деп, Байырмаа Николаевна чугаалады. Ооң ынча деп олурарында чылдагаан бар болбайн канчаар. Байыр­маа биле Виталий — хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүле. Удавас 7 дугаары чырык чер кырынга бодараар.
Амгы үеде улуг өг-бүлезинге ийи каът бажыңны боттарының күжү-биле тудуп турарлар. Келир күстен бээр боттарының бажыңынга чурттай бээринге идегеп олурар.
Байырмаа биле Виталий ышкаш өг-бүлелер Тывада хөй болбайн канчаар. Олар долгандыр турар кижилерге энерел сеткили-биле өскелерден ылгалып турарлар. Болдунар шаанче кижилерге дузазын көргүзер. Чүгле материалдыг эвес, эки сөс, чагыг-сүме-биле-даа болгай-ла. Хензиг чүведен-не өөрүп билир. Бо бүгү оларның өг-бүлезинге дорт хамааржыр. Салчактарның чылдың-на дагып турар оваазы бар. Ол езулалды уруглары четтикпейн манаарлар. Үези кээрге, аян-чорук кылырынга белеткенипкеш, өг-бүлези-биле хондур чоруптарлар.
Оларның амыдыралы каалама турбаан. Каш чылдар бурунгаар өгнүң эр ээзи эш-өөр-биле удаа-дараа хөөрежиптер, амыдыралды чиик көрүп чораан үелери турган. Назы-хары улгадып, угаан кирип, ажы-төлү, ынак эжин бодааш, Виталий ажыг суксундан шуут ойталаан. Байырмаа өөнүң ээзин бүзүрелдиг чөленгиижи, уругларының ынак ачазы, өг-бүлениң чемгерикчизи, чоргааралы деп үнелеп чоруур.
Оларның уруглары эки өөрениринден аңгыда, кижи бүрүзү бодунуң сонуургалы-биле аңгы-аңгы бөлгүм­нерде барып, хөгжүм, спорт талазы-­биле чедиишкиннери-биле ада-иезин өөр­түп турарлар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүле — «Социал хөмүр-даш» төлевилелдиң киржикчилери.
ООО «Геокадастр» чер документилерин кылыр организация чонга ачы-дузазын херек кырында көргүзүп турар. Олар айда ийи катап 15, 20-ниң хүннеринде халас консультацияны кылып, чер айтырыгларынга хамаарыштыр шуптузун тайылбырлап берип турар.
Оон аңгыда ол ийи хүнде келген кижилерниң аразындан бир өг-бүлени шилип алгаш, кандыг дуза херег­леп турарының аайы-биле халаска документизин кылып берип турарлар. Олар дээрге боттары ышкаш хөй ажы-төлдүг, орулгазы эвээш өг-бүлелер болгаш, харык-шинээ кызыгаарлыг кижилер.
А.ЧАМЗЫРЫН
#тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш #губернаторскийпроект #тыва
Предыдущая запись
Инстаграмда аныяктарның амыдыралы
Следующая запись
Төрээн дылга чоргааралды оттурар башкы
Меню