Эрткен чылын 180 тоннаны тарааш, 800 ажыг тонна дүжүттү алдывыс

Улуг-Хемниң үнүш-дүжүткүр Торгалыг сумузунда «Усма» көдээ ажыл-агыйның хереглел-бүдүрүлге кооперативиниң удуртукчузу Радмир Сат-биле ужуражып чугаалаштывыс. «Тывада ногаа аймаан ажаап-өстүрүп турар 5-ле хире ажыл-агый бар. Бис бо Торгалыг суурнуң девискээринде 140 га черде ногааны тарып турар бис. 2013 чылда акым бо ажыл-агыйны тургускан кижи. Оон боду шыдавайн баарга, мен улаштыр ажылдап эгелээн мен. Кооператививисте 10 кежигүн бар. 1-2 чыл эрткенде, эки дүжүттү ап эгелээривиске, кожууннуң удуртукчулары биске деткимчени көргүзүп эгелээн. Бистиң ажыл-агыйывысты янзы-бүрү күрүне программаларынга киржирин сүмелээн. Бо чылын 220-240 тонна картошканы тараан бис. Эрткен чылын 180 тоннаны тарааш, 800 ажыг тонна дүжүттү алдывыс. Чонга база 50/50 кылдыр казып алыр арганы ажыгладывыс. Бо ажылга республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан чурттакчылар кээп турду. Эрзин, Мөңгүн-Тайга, Чаа-Хөл дээш бүдүн Тывадан келген деп болур. Коронавирус хамчыының үезинде эмчилерге база ачы-дуза кылдыр үлеп турдувус. Эмчилерге база элээн казып алганнар. Дүжүдүвүстү бюджет организацияларынга дужааптар-дыр бис…» — деп, ол ажыл-агыйын таныштырган.
Долузу-биле «Тыванын аныяктары» солуннуң июль айның үндүрүлгезинден номчуп болур.
Алена НАН-ХОО.
#усма #торгалыг #улугхем #тыванын_аныяктары
0:53
Видео обрабатывается
Предыдущая запись
Тува. По состоянию на 20 июля зарегистрировано 190 новых случаев заболевания Covid-19
Следующая запись
«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу
Меню