Эриг баарлыг ада-ие

Улуг-Хемде өскүс болгаш азырал-хайгааралы чок арткан чаштар азырап алган өг-бүлелерниң дугайында социал политика талазы-биле кожуун чагырыкчызының оралакчызы Аржаана Даржаа-биле чугаавысты уламчылаар-дыр бис. Ук кожуунда шуут берге байдалда арткан уругларны азырап алган 5 өг-бүле бар. Ол дээрге Дартай-оолдарның, Доспан-оолдарның, Ооржактарның, Поповтарның, Калын-оолдарның өг-бүлелери дээрзин сагындыраал.
Бо удаада Оксана, Андрей Поповтарны «ТА»-ның номчукчуларынга таныштыраал. Оксана Попова бухгалтер эртемниг, а Андрей Попов Канск хоорайның политехниктиг колледжизин доозуп, «теплотехник» деп мергежилди чедип алган.
Олар боттары ийи ажы-төлдүг. Боттарының төрээн уруглары шагда-ла өскен, аңгы амыдырал-чуртталга тудуп шуудай бергеннер. Поповтарның өг-бүлези 2 бичии чаштарны азырал-хайгааралга алган. Үлегерлиг ада-иени чүгле эки талазындан чугаалап болур: кызымаккай күш-ажылчы, харыысалгалыг, эвилең-ээлдек. Олар бичии чаштарның кижизидилгезинче онза кичээнгейни углааны – уругларның ажык сеткилдииинден, чугаакырындан илдең.
Алена НАН-ХОО
#социальноесиротство #дети #деньотца #деньматери #тыванын_аныяктары
Чуруктарны Улуг-Хем кожууннуң чагыргазы берген.

Предыдущая запись
Уругларның чурагайлыг чуртталгазы
Следующая запись
«Единая Россия» до конца года подготовит черновой вариант законопроекта о самозанятых
Меню