Дүвүренчиг чалыы назын

ТАР-ның 100 чылын таварыштыр 60 чылдарның эгезиниң комсомолчуларының мурнундан Күш-ажылдың хоочуну Анай КАРА-ООЛ сактып бижээн.
Дыштаныр хүн чедип кээрин
Дыка күзеп, манаар ийик бис.
Борбак бажың клуб орта
Болчаг чокка чыглып кээр бис.
Баянистер дендии көвей,
Оочурлап олурупкаш,
Ойнап бээрин күзээр улус,
Оюн үреп, тенектенир
Оолдар-даа турбаан чүве.
Танцы ойнааш чапсарлаанда,
Таптыг ырны эгелептер,
Каш үнге ырлай бээрге,
Кайгамчыктыг, тааланчыг.
Улуг-хүнде удуп, шөйлүп, чытпас-даа бис,
Хаактыг поход кылыр дишкеш,
Хары угда чыглып кээр бис.
Удуртукчу эштеривис
Узун дургаар чыскаай каапкаш,
«Дүвүренчиг чалыы назын» ырывысты
Диңмиттелдир ырлажыр бис.
Ырның соонда марш-биле
Ырап чоруп халчыптар бис.
Дагның кыры оргу черге
Рюкзактарда бар-ла чемни
Уштуп салгаш, чемненир бис.
Үе-шагның маңы-биле
Үем-чергем эвээжээн бол,
Оларым мен утпайн чор мен.
Өөрүм-биле эрткен үем
Амгы шагның салгалынга
Ажык улуг, үлегер боор.
Артып калган эштеривис
Александра Максимовна, Ажы Шура,
Аңгырак Болат, Яшка-даа
Сезен харны ашкан-даа бол,
Сезик чокка чурттап чорлар.
Аравыска кымнар турбаан
Аттыг эрес оолдар-кыстар:
Хамар-оол-даа, Кертик-оол-даа,
Ханды-кыс-даа, Норжуңмаа-даа
Адаар болза ам-даа көвей…
Үе-шагның маңы дүрген
«Дүвүренчиг чалыы назын» эрткен-даа бол,
Арат чонга дуза кадып, ойнап-хөглеп,
Аажок солун чуртталганы эрткен-дир бис.
Анаа халас маңнап, ойнап чорбаан-даа бис,
Арат чонга шеф-биле дуза кадып,
Улус-чонга ачы-дуза чедиргештиң,
Уруг-чашка үлегер бооп чораан-дыр бис.
#ТНР100летие #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш
Предыдущая запись
Чаа сайыт
Следующая запись
НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ ДИСТАНЦИОННО
Меню