Чыл санында башкы мергежилди чедип ап турар аныяктар хөй

✅ Чыл санында башкы мергежилди чедип ап турар аныяктар хөй. Олар чаптанчыг, чараш аажы-чаңныг бичии чаштарның аразынче шымныгып кирерлер. Бо удаада Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык суурунда аныяк башкы Сай-суу Мергеновна Сотпа-биле «Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи чугаалашкан.
– Чаңчыл болур айтырыг – башкы мергежилди канчап шилип алдыңар? Азы кым башкы болурунга идиг бергенил?
– Чажымдан-на бажыңымга дуңмаларымны башкылап, школадан келгеш, башкымны өттүнүп өөредип турганымдан олчаан башкы мергежилин сонуургаан боор мен.
– Башкы дээрге силерниң бодалыңар-биле кандыг кижил?
– Башкы кижи бодунуң шилип алган эртеминиң аайы -биле бышкан билиглиг, өскелерге үлегерлиг кижизидикчи болурундан аңгыда, өөреникчилерниң ийи дугаар авазы деп санаар мен. Чүге дизе башкы чурумга база өөредир, билиг база бээр.
– Мергежилиңер аайы-биле дипломну алгаш, күш-ажылчы орууңар эгелээн болгаш школага бир дугаар ажылдап эгелээн хүнүңерни сонуургадып көрүңерем?
— Башкы эртемниң дипломун холумга тудуп, мергежилим аайы-биле ажылдап эгелээри дег өөрүнчүг, ынчалза-даа сүрээденчиг чүве чок чорду. Бодунуң-на башкыларының чанынга олар-биле кады ажылдаары улуг чоргаарал деп бодаар мен. Чүге дээрге башкыларымдан ам-даа хөйнү өөренип, оларның чагыг-сүмезин дыңнап чорааш ажыл даары аксым кежии-дир. Бир дугаар кичээлим 5 класстарга болган. Дыка сүрээдеп девидээн мен. Ынчалза-даа ону өөреникчилерге көргүспес дээш дыка кыскан мен. (Солунун, башкылаптар кижи-дир мен аа деп бодал кичээл төнүп калганда, бажымга кирген.)
– Төрел-аймааңарда башкылар бар бе?
– Ийе, төрелдеримде башкылар бар. Авамның талазындан угбаларым, дуңмаларым колдуу башкылар бис.
– Аныяк-өскенге чүнү күзээр силер?
– Аныяк-өскенге кезээде мурнун хынап, соон изеп чоруурун күзээр мен. Келир үеде амыдырап-чурттаары кижиниң бодундан хамааржыр дээрзин утпаза эки.
Алена НАН-ХОО.
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Приближается день тренера, который отмечается ежегодно 30 октября!
Следующая запись
Сургуулдарга төрээн дылын өөредир
Меню