Часкы хову ажылдары

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Эрзин оруун дургаар эртип-дүшкен санымда-ла, дыка улуг хову-шөлдер анаа чыдарын көргеш, хомудаар турдум. Шак-ла ындыг октаттынган тараа шөлдери бистиң республикавыстың девискээринде хөй. Михаил Санников-биле дугурушканывыс езугаар Победаның шөлдеринде часкы хову ажылдарын чоруда бергенинге өөрүп тур мен. Чер ажыл-агыйын Бии-Хем, Улуг-Хем кожууннуң аграржылары база калбартыры чугула, ында черлер дүжүткүр.

Чыл санында Чаа-Хөл, Сүт-Хөл кожууннарның аграржылары черин болбаазырадып турары өөрүнчүг, ол күш-ажылчы кижилер хүндүткелди оттуруп турар. Бир эвес көдээ ажыл-агый черлерин оон-даа улгаттырар күзелин илередир болза, оларны, чугаажок, деткиир бис.

Бо чылын тараа культураларын болгаш мал чеминиң шөлдерин 10 хууга улгаттырар сорулганы салган бис. Ол дээрге 52,8 муң га черни тарыыры-дыр. Ол ышкаш картофельди болгаш ногаа аймааның тарылга шөлдерин улгаттырары чугула.
Картофель – бистиң ийиги хлевивис. Ону көвүдедир тарыырын чаңгыс чер-чурттугларымга сүмелеп тур мен. Курлавыр черле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге херек».

Предыдущая запись
Өгбелеривистиң чаңчыл езугаар кылып чораан ажылы
Следующая запись
Республиканский зональный молодежный образовательный форум «UP-STEP»
Меню