Чаа бажыңнарны алган

Эргижирээн бажыңнарда чурттакчыларны чаа оран-саваже көжүрер «Эргижирээн чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлели» программа уламчылап турар.
Бо хүн найысылалдың мурнуу чүгүнде Московская кудумчузунда чуртталга бажыңын байырлыг байдалга ажыткан. 9 каът чырык, чылыг бажыңче 246 өг-бүле көжүп киреринге белен. Ол дээрге Заводская, Дзержинская, Лопсанчап, Дружба, Колхозная кудумчуларында эрги бажыңнарның ээлери-дир. Бажыңны «Орион» КХН тудуп дооскан.
— Эргим чаңгыс чер-чурттугларым. Бо хүн меңээ база өөрүнчүг хүн-дүр. Эрги бустур четкен бажыңнардан чурттакчыларны чаа бажыңнарже көжүрер сорулганы шагда-ла, оруктуң эгезинде-ле мурнувуска салып алган турган бис. 1990 чылдарның эгезинде ук программа ажылдап турган, ынчалза-даа аңаа Тыва идепкейлиг киришпейн барган. Чон эрги багай бажыңнарда берге байдалда чурттап турар. Шупту аргаларны тып тургаш, чаа, эки бажыңнарже көжүрер, эки байдалдарны тургузары эң-не кол черде деп шиитпирни хүлээп алган бис. Чаа бажыңнар ам-даа туттунар. Чедиишкиннерге доктаавас бис, ам-даа ажыл хөй. Бо бажыңның мурнунга база чаа бажың туттунар. Келир часка чедир бажыңнар чанын чаагайжыдып, спортчу ойнаар шөлдер болгаш уруглар садын тудары база планда кирген – деп, Чазак Баштыңы чаа бажыңның чурттакчыларынга байырны чедирген.
Чаа бажыңче көжүп кирерде, немелде чүнү-даа кылбас, киргеш чурттай бээр кылдыр белеткеп каан. Эрги бажыңының шөлү кайы хире турганыл, ол хире шөлдүг бажыңны алыр. Чаа оран-сава алган аас-кежиктиглерниң бирээзи халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде санитаркалап ажылдап турар Диизеңмаа Кууларның өг-бүлези: «Заводская 28-де чурттап турар бис. Чаа бажың алгаш, канчаар-даа аажок өөрүп тур бис. 2 дугаар каътта, эрги өрээливис хире квартира-дыр. Өөм ээзи-биле иелдиривиске чедер. Эки чүвези арыгланыр, чунар чери иштинде. Изиг-соок суглуг дыка эки-дир. Эрги өрээливисте ындыг чүү-даа чок. Арыгланыр чер даштын, чүгле соок суг бар, ону адаанда өрээлден барып аксып алыр турган бис. Кватираже кирип келирге-ле, чылыш дээр, чүгле чурттап кирери арткан. Чаа бажыңче көжеринге бүдүү, бичиилеп белеткенип турган бис. Чаа эт-сеп садып ап. Ам чүгле оларны көжүргеш, эде салыры арткан».
Бо хүн ортаакы подъездте 4 чурттакчыга бажыңының дүлгүүрлерин хүлээдип бергенин мэрниң бир дугаар оралакчызы Кежик-оол Тюлюш мынчаар дыңнатты: «Пандемия үезин барымдаалааш, чурттакчыларны чаа бажыңче көжүрериниң тускай графигин тургускан. Эвээштеп, бөлүктеп тургаш, бо айның дургузунда көжүрүп доозар бис. Чаа бажыңның ээлерин Бухтуева 3-те департаментиже келирин дыңнадып тур бис. Документилерин чаартып, Росдаңзыдан үндүр бижидери дээш кылыр ужурлуг ажылдарны чорудар. Оон аңгыда эрги, бустур четкен бажыңнардан чурттакчыларны көжүрер программа езугаар Иркутская, Убсу-Нурская, Московская кудумчулардан чылды төндүр 486 өг-бүле чаа бажыңнарны алыр».
#строительство #жильё #глава_тувы #программа_переселения #аварийное_жильё #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар
Предыдущая запись
В декабре будет вручение Национальной премии «Победа»
Следующая запись
Тыва дыл — чоннуң өнчүзү
Меню