Чаңгыс демниң байырлалы

Тывага Чаңгыс эп-сеткил каттыжылгазының хүнүн таварыштыр кожууннарга болгаш Кызыл хоорайга янзы-бүрү хемчеглер бо хүннерде эртип эгелээн. Октябрь 13-тен ноябрь 3-ке чедир ТР-ниң Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинде «Тыва – мээң төрээн чуртум» деп руспубликаның эртем-шинчилел мөөрейи болурун #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязы дыңнадып турар. Оон аңгыда «Чаңгыс эп-сеткил каттыжылгазының хүнү-биле» деп челенджти Тываның хөй нациялыг чурттакчы чонунуң ортузунда чарлаан. А эң-не чараш болгаш онзагай хемчегниң бирээзи – «Мээң национал хевим – мээң чоргааралым» деп мөөрей болур. Мында чүгле тыва хеп эвес, а шупту омак-сөөк чоннарның национал хептери бир онзагай чараш болуру чугаажок.
Бо хүннерде национал культураларның «Найырал» фестивалы өөредилге албан черлериниң аразынга чарлаттынган. Ынчалза-даа ковид аарыының уржуундан назы четпээн уругларның киржилгези-биле массалыг хемчеглерни соксатканын демдеглээл.
Оон аңгыда улус-чоннарның чаңгыс демин база нациялар аразында харылзааларны быжыглаар сорулга-биле #МЫ ЕДИНЫ #МЫТЫВА #ФАДН деп хештегтер-биле социал четкилерге материалдарны салыр.
А аныяктар ортузунда «Евразия» фестивалы чыл санында эртери чаңчылчаан. Бо удаада база-ла онлайн-хевирге, а оффлайн-хевирге эвээш бөлүктер-биле эртери көрдүнген.
Чаңгыс эп-сеткил каттыжылгазының хүнүн аныяк-өскенге тайылбырлаары-биле, школаларда хемчеглер хөй. Оларның иштинде «Россияның чоннарының тоолдары» делгелгелер, «Чаңгыс эп-сеткил каттыжылгазы байырлалдың тывылган төөгүзү», «Россияның күжү – чоннарның чаңгыс демниинде!» деп беседалар, «Эп-найырал, чаңгыс дем, бүзүрел», «»Мээң чуртум – Россия», «Чоннарның чаңгыс деминде – чурттуң күжү» деп аттыг номнар делгелгелери, эр мөзү-бүдүштүң кичээлдери, өөредиглиг шактар, онлайн-викториналар болгаш спортчу хемчеглер бар.
Улус-чоннарның эп-сеткил каттыжылгазының хүнүнге тураскааткан хемчеглер республиканың шупту кожууннарынга эртери көрдүнген. Ынчалза-даа ковид аарыының ийиги чалгыы катап база нептереп эгелээни-биле, массалыг хемчеглерни хораанын сагындыраал. Ындыг болганда, хемчеглер онлайн-хевирге азы эвээш санныг киржикчилер-биле болур чадавас.
А #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар Чаңгыс эп-стекил каттыжылгазының хүнүн уткуштур интерационалчы темага чуруктар челленджизин чарлаан. Идепкейлиг киржиңер.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#деньединства #челлендж #молодежьтувы #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар
Предыдущая запись
С 3 по 8 ноября 2020 г. пройдет ежегодная Международная акция «Большой этнографический диктант»
Следующая запись
Челленджтиң бичии киржикчизи
Меню