Арыг-Бажының уруглары күш-ажылчы

Арыг-Бажы ортумак школазының чанында дузалал ажыл-агый участогунда уругларны күш-ажылга өөредип турар. Ук школаның директору И.Д. Кыргыстың дыңнатканы-биле алырга, чайгы үеде школачылар чечектер тараан клумбаларның, ногаа чалдарының болгаш Алдарның аллеязында чашпанны аштап турарлар.

Сумунуң Адалар чөвүлелиниң идепкейжилери бо чазын боттарының күжү-биле школаның чанында теплицаны кылганын сагындыраал. Башкылар болгаш өөреникчилер чалдарга чечектерни, ногаа аймаан тараан. Уругларның база башкыларның демниг ажылы бо хүнде түңнелин көргүскен. Школаның чанында айыраң-каас чечектер чайыннаан.
Школа чанында дузалал ажыл-агый уругларның күш-ажыл кижизидилгезинге идиглиг дээрзи чугаажок.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

#трудовоевоспитание
#Безопасноелето17

Предыдущая запись
Амыдыралдың чечектери хоорайны чаагайжыдып турар
Следующая запись
Второй тур второго этапа проекта ТувГУ — «Путешествия без барьеров» прошел успешно
Меню