Аныяктарның күш-ажылчы фестивалы эрткен

Бөгүн Кызыл хоорайның Арат шөлүнде студентилерниң күш-ажылчы фестивалы «Профи-2022» болуп эртип турар. Профессионал угланыышкынныг фестивальды Россияда чоннарның культурлуг өнчүзү чылынга болгаш Тывада чаа шиитпирлер чылынга тураскааткан. Ниитизи-биле алырга, Арат шөлүнде болуп турар фестиваль чурттакчы чоннуң кичээнгейин хаара туткан. Ында кожууннардан келген төлээлерниң делгелгелеринде хол-биле кылган ажылдарны хоорайжалыр сонуургаан. Садыг-делгелгеде киржип келген ортумак өөредилге черлериниң төлээлери-биле чугаалажып турувуста, амыдыралга херек эт-херекселдерниң өртек-үнезин айтырган чурттакчы чон черле үзүлбеди.

Арат шөлүн дургаар көк-көк майгыннарны ээлепкен техникумнар боттарының угланыышкыны-биле ажылдарын делгээн. «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы кожууннардан келген ортумак өөредилге черлериниң төлээлери-биле чугаалашкан.

Аяс Хертек, Бай-Тайга кожуунда Улусчу ус-тывыш техникумунуң мастер башкызы: — Бистиң бөлүүвүсте 25 сургуул өөренип турар. Олар ыяш-биле чазанып ажылдаар арга-мергежилди чедип ап турарлар. Удаа-дараа делгелгелерге сургуулдарның ажылдарын садып-саарып турар бис. Бо делгелгеде база студентилеривистиң кылган ажылдары-дыр.

Шораан Ендан, Тываның тудуг техникумунуң башкызы: — Мен техникумда бөлгүм эрттирип турар мен. Оолдарның сонуургаан ажылдарын кылып турар, студентилер боттары ыяштан кылган ажылдарын садып-саарып-даа аарлар. Мында тос-карак, игил, ча-согунну эккеп делгедивис.

Айгуль Тыртый-оол, Тываның көдээ ажыл-агый техникумунда технолог башкы: — Бис сургуулдарны колдуунда эм-оъттардан суксуннарны белеткеп, аъш-чемни кылып өөренип турар бис. Аъш-чем кылыр өөредилге цегинде чыжыргананы болбаазырадып, янзы-бүрү сироптарны, вареньелерни кылып турар. Оон аңгыда өске цехте эъттен аъш-чемни болбаазырадып кылып турар. Ногаа аймаан кышка белеткеп, чемнерни белеткеп өөредип бис. Бо делгелгеде доозукчу студентивистиң кылган ажылдары-дыр.

Арат шөлүнде барык шупту ортумак өөредилге черлери ажылдарын делгээн. Ында чунар-бажыңнарга суугулар, беседкаларга олурар сандайлар, илбектер, ожуктардан бээр бар. Башкыларның чугаазы-биле алырга, каңнакчы мергежилди чедип алырга, ажыл чок черле артпас. Бажыңга-даа чагыглар-биле ажылдап болур.
Тываның келир үедеги күш-ажылчы аныяк кижилери бар-дыр дээрзин бо фестивальдан көрүп болур.
Мира КОНГУЛ-ООЛ,
авторнуң тырттырган чуруктары

#тыванын_аныяктары #частың_күш_ажылдың_байырлалы

Предыдущая запись
Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга сөзү
Следующая запись
ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы 90 харлаан!
Меню