Аныяктар сесерлиин ажыткан

Тывада «Оран-сава болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилел езугаар 4 аңгы тудугну немей дооскан. Ол дээрге Каа-Хем, Улуг-Хем, Тес-Хем кожууннарда «Амгы үениң хоорай хүрээлеңин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң иштинде кылдынган тудуглар болур.
Каа-Хем кожууннуң төвү – Сарыг-Сеп суурда Аныяктар сесерлиин ажыткан. Бо дээрге хөй чон чыглыр, агаарлап, дыштаныр черлерни амгы үениң негелделеринге дүүштүр чаартып кылган сесерлик-тир. Аныяктар сесерлиин чаарттырының эгелекчилериниң бирээзи, ону боттандырарынга организакчы үлүг-хуузун идепкейлиг киирген Каа-Хем кожуундан республиканың парламентизинде депутат Юрий Кара-оол ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Давааның болгаш бодунуң мурнундан Сарыг-Сеп суурнуң чурттакчы чонунуң амыдырал-чуртталгазынга чугула болуушкун-биле байыр чедирген. Суурнуң чурттакчыларынга болгаш кожуун төвүнге келген кижилерге Аныяктар сесерлии дыштанырынга дыка таарымчалыг чер, эң ылаңгыя аныяктар бо сесерликке ойнап-хөглээринден аңгыда, янзы-бүрү солун болуушкуннарны организастап, куда-дойну-даа эрттирип болур деп, Юрий Кара-оол чугаалаан.

Аныяктар сесерлиинде тудушкан чүректер хевирлиг “Ынакшылдың ыяжын” база тургускан. Өг-бүле туткан, куда дүжүрген аныяктарның бир кээр чери “Ынакшылдың ыяжы” боору чугаажок.

Каа-Хем кожуунда ийи сесерликти бо 2020 чылда чаартып кылган. Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, Совет Эвилелиниң Маадыры В.П. Брагинниң чурттап чораан сууру Бүрен-Бай-Хаакта сесерликти чон дыштанырынга таарыштыр чаагайжыды кылгаш, маадырның адын тывыскан.

Ол ийи сесерликтерни чаагайжыды чаарттырынга ниитизи-биле 5 сая рубль акшаны “Чаңгыс демниг Россияның” “Хоорайда таарымчалыг байдал” деп партийжи төлевилелинден үндүрген.

Аныяктар сесерлиинге чаартылга ажылдарын «Алдын» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел чорутканын сагындыраал.
Эрткен айда Шагаан-Арыг хоорайга Совет Эвилелиниң Маадыры Түлүш Кечил-оолдуң тураскаалын байырлыг байдалга ажыткан. Сактыышкынның ханазында Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилериниң, тыва эки турачыларның аттаарын сиилбээн.
Оон аңгыда Тес-Хем кожууннуң Самагалтай суурунуң 2 аңгы девискээринде хөй-ниити дыштанылга черлерин кылган. Ында карусельдерни, качелилерни, спортчу комплекти, теннис столун, хол бөмбүү болгаш бескетбол шөлдерин, дыштаныр сандайларны болгаш оон-даа өске чүүлдерни тургускан.
Ниитизи-биле 2020 чылда 30 хөй-ниити черлериниң чаагайжыдылгазын кылыр турган, ооң 22 объектизин бүрүнү-биле доосканы ол. Ол дээрге тудуг ажылдарының 90% кылдынган. Арткан 8 объектини ноябрь айның дургузунда төндүрерин планнаан. А 2021 чылда республиканың муниципалдыг тургузугларынга 40 девискээрни чаагайжыдары планнаттынган.

#Путин #Президент #Караоол #Инициативыпрезидента #Нацпроекты #Нацпроект #Жильеигородская среда #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Тыва дыл — чоннуң өнчүзү
Следующая запись
Экологтуг диктантыга киржип болур
Меню